Ogłoszenie nr 510054722-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Przeglądy rozszerzone drogowych obiektów inżynierskich położonych w ciągu ul. gen. J. Dąbrowskiego oraz ul. S. Przybyszewskiego w Łodzi.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513336-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska  173, 90-447  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (url): www.zdit.uml.lodz.pl www.zdit.uml.lodz.pl http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeglądy rozszerzone drogowych obiektów inżynierskich położonych w ciągu ul. gen. J. Dąbrowskiego oraz ul. S. Przybyszewskiego w Łodzi.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDiT-DZ.2620.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przeglądów rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich położonych w ciągu ul. gen. J. Dąbrowskiego oraz ul. S. Przybyszewskiego w Łodzi. Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich tj.: a)wiaduktu południowego w ciągu ul. gen. J. Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z ul. P. Gojawiczyńskiej, b)wiaduktu północnego w ciągu ul. S. Przybyszewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Niciarnianą, c)wiaduktu południowego w ciągu ul. S. Przybyszewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Niciarnianą - znajdujących się terenie miasta Łodzi (zgodnie z art.62 ust.1 pkt 2 i pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym - Formularzu nr 2 (Tom I SIWZ), Opisie Przedmiotu Zamówienia (Tom II SIWZ), Formularzu Aktu Umowy (Tom III SIWZ).2.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71631450-9

Dodatkowe kody CPV: 71631400-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 42400.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROKAPS S.C.
Email wykonawcy: prokaps.sc@gmail.com
Adres pocztowy: Aleja Komisji Edukacji Narodowej, nr 99, lok. 15
Kod pocztowy: 02-777
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 230871.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych