Ogłoszenie nr 510009580-N-2020 z dnia 17.01.2020 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 w Rybnik

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 638861-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): bip.zgm.rybnik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 w Rybnik
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.2120.0082.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest świadczenie usług polegających na czyszczeniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I (wykaz budynków zawarto w załączniku nr A niniejszej specyfikacji). Zamówienie w zakresie usług.Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Zapewnienie przeprowadzenia czyszczenia przewodów kominowych przez osobę posiadającą kwalifikacje kominiarskie zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 2. Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; 3. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców; 4. Ustalenie terminu czyszczenia przewodów kominowych na danym budynku z administracją; 5. Współpraca z administratorami obiektów podczas przeprowadzania czyszczenia przewodów kominowych; 6. Powiadomienie Zamawiającego oraz lokatorów o terminie wykonania czyszczenia przewodów kominowych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 7. Czterokrotne (1 raz w kwartale) czyszczenie dymowych przewodów kominowych; 8. Dwukrotne (1 raz w półroczu) czyszczenie spalinowych przewodów kominowych; 9. Jednokrotne czyszczenie wentylacyjnych przewodów kominowych; 10. Realizacja „zlecenia kominiarskiego na wykonanie prac kominiarskich na terenie ADM I” (wzór zlecenia stanowi załącznik nr 5) na podstawie pisemnych zleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników administracji, a wynikających ze zgłoszeń lokatorów, w których sygnalizowane są niewłaściwe działania przewodów kominowych i urządzeń do nich podłączonych. Pracownik administracji w zleceniu określi: adres lokalu, którego dotyczyć będzie zlecenie oraz zakres prac. Zlecenia te winny być realizowane nie później niż w dniu następnym po dacie zlecenia przez administrację. Na druku zlecenia, osoba która je wykonała czyni adnotację o sposobie usunięcia ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości; 11. Uczestnictwo w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, również w dni wolne od pracy zagrażających życiu mieszkańców. Obecność mistrza kominiarskiego nastąpi nie później niż 60 minut od zgłoszenia telefonicznego; 12. Świadczenie usług wymienionych w pkt. 10 i 11 bez prawa do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia; 13. Poinformowanie najemców lokali przed przystąpieniem do wykonywania usług kominiarskich o konieczności wykonania zabezpieczeń przed ewentualnymi zabrudzeniami, zanieczyszczeniami czy zniszczeniami. Zabezpieczenia, o których mowa, dotyczą w szczególności: 1) uszczelnienia kratek wentylacyjnych na czas wykonywania usługi, 2) usunięcia z miejsca wykonywania usługi wszystkich przedmiotów mogących ulec uszkodzeniu, 3) uszczelnienia połączeń urządzeń grzewczych z kominem; 14. Dokonanie wpisu do książki czyszczeń kominiarskich po wykonaniu czyszczenia przewodów kominowych; 15. Zapewnienie po zakończeniu pracy, że wykonujący usługi kominiarz, sprawdzi czy pozostawia obiekt w stanie technicznym niezagrażającym jego użytkownikom. Kontrola stanu obiektu polega na sprawdzeniu, czy po wykonaniu usługi przewody kominowe funkcjonują prawidłowo; 16. Usunięcie usterki w działaniu przewodów kominowych maksymalnie do 3 dni od jej zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie w danym dniu do godziny 12:00 (usunięcie usterki nastąpi w terminie jaki Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty), 17. Usunięcie sadzy z terenu obiektu. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90915000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 134004.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Zakład Kominiarski mistrz kominiarski Tadeusz Kominek
Email wykonawcy: tadkom1@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Dworek 9a
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Mistrz Kominiarski Janusz Jona
Email wykonawcy: tadkom1@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Dąbrówki 5c
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: „SPAL-WENT” Zakład Usług Kominiarskich Wojciech Heliosz Mistrz Kominiarski
Email wykonawcy: tadkom1@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Krzyżkowicka 97
Kod pocztowy: 44-280
Miejscowość: Rydułtowy
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 133488.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 133488.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 133488.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych