Ogłoszenie nr 510204099-N-2020 z dnia 18-10-2020 r.
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.: USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583939-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 29795100000000, ul. Dietla  5, 34-700  Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 677 469, e-mail zp@scru.pl, faks 182 677 469.
Adres strony internetowej (url): http://scru.nowybip.pl/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DF-3-PN/8-2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 PLN na obsługę przeterminowanych i bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na obsługę przeterminowanych i bieżących zobowiązań z tyt. dostaw i usług. 2.2. Wykonawca postawi do dyspozycji zamawiającego środki w kwocie stanowiącej przedmiot zamówienia w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kredytowej. Orientacyjny termin przekazania środków – 01.10.2020 r. 2.3. Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na sfinansowanie wydatków związanych ze spłatą przeterminowanych i bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług. 2.4. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Zamawiający dopuszcza weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 2.5. Koszty obsługi kredytu stanowią: a) Zmienne oprocentowanie kredytu, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M z dnia poprzedzającego o 7 dni roboczych dzień uruchomienia kredytu. Dla potrzeb porównania ofert w kryterium cenowym, Wykonawca w ofercie przedstawi stopę oprocentowania kredytu obliczoną w oparciu o WIBOR 6M z dnia wszczęcia postępowania tj. ogłoszenia o zamówieniu. Liczbę określającą podaną wyżej stawkę należy podać w formie dziesiętnej, do dwóch miejsc po przecinku; b) Zamawiający nie dopuszcza naliczania opłat oraz prowizji od udzielenia kredytu. 2.6. Kredyt będzie spłacony w 60 równych ratach miesięcznych począwszy od 30.10.2020 r. Końcowa rata przypadać będzie na dzień 30.09.2025 r. 2.7. Spłata odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu udzielenia zamówienia. Postawienie środków do dyspozycji nie stanowi podstawy do naliczania odsetek. 2.8. Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Zamawiającego do przeniesienia rachunku bankowego do banku Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało w dniu 29.09.2020 r. unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych; („nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”), ponieważ w zakresie niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych