Ogłoszenie nr 500208581-N-2018 z dnia 31.08.2018 r.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 604432-N
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6, 43410   Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (url): www.gzwik.zebrzydowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GZWiK - 271.5.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stacji zlewczej łącznie z wykonaniem do niej przyłączy. W przypadku jeśli stacja będzie wymagała (z punktu widzenia prawa budowlanego) dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę to koszty te łącznie z opracowaniem dokumentacji należy uwzględnić w wycenie stacji, ponieważ wykonanie ewentualnej dokumentacji będzie po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną. Stacja zlewcza musi odpowiadać warunkom zawartym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 października 2002 r.w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. Stacja zlewcza przeznaczona będzie do pomiaru ilości i jakości zrzucanych ścieków komunalnych lub przemysłowych. -Przepustowość ok 100 m3/h _+ 10 %. Wyposażenie: - sito i prasa hydrauliczną do skratek, które służą do separacji i odwodnienia ciał stałych zawartych w dowożonych ściekach; -oprogramowanie obsługi stacji m.in. w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a także umożliwiające tworzenie taryf cenowych powiązanych np. z jakością ścieków, raportowanie, fakturowanie dostawców oraz konfigurację systemu, automatyczne tworze bazy adresowej producentów ścieków wg wybranego obszaru terytorialnego; - identyfikacja dostawców ścieków oraz możliwość odbioru ścieków tylko od dostawców zarejestrowanych w systemie; - identyfikacja dostawcy poprzez identyfikatory zbliżeniowe; - identyfikacja producentów ścieków (miejscowość, adres posesji); - rozróżnienie producentów ścieków z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych; -identyfikacja producentów ścieków wg nazwisk; -rejestracja miejsca pochodzenia ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe; - ilościowy pomiar ścieków poprzez wyposażenie ciągu spustowego w przepływomierz elektromagnetyczny; - jakościowy pomiar ścieków poprzez wbudowany moduł pomiarowy z pomiarem odczynu pH, przewodności oraz temperatury; - oś króćca odbioru ścieków dowożonych na wysokości nie większej niż 50 cm od terenu, na którym będzie stał wóz asenizacyjny; Dane o odbiorach ścieków takie jak ilość i parametry fizyko-chemiczne oraz data i godzina poszczególnych dostaw mają być gromadzone są w sterowniku przemysłowym stacji na indywidualnych kontach dostawców. Należy zapewnić możliwość ich przenoszenia kartą pamięci MicroSD, modułem pamięci USB (Pendrive) do komputera biurowego PC. Odbiór ścieków musi być potwierdzony automatycznie ,wydrukiem dla dostawcy zawierającym m.in. ilość i parametry ścieków, dane dostawcy, datę i czas odbioru. Stacji musi być umieszczona w izolowanym i ogrzewanym kontenerze z poszyciem wykonanym ze stali kwasoodpornej. Na elewacji kontenera należy umieścić panel identyfikacyjny z klawiaturą oraz drukarką pokwitowań. Stacja musi być przygotowana do pracy urządzeń w warunkach zimowych. System sterowania stacji zlewczej zapewnia: identyfikowanie dostawców (przewoźników) i producentów ścieków (obsługa do 10.000 dostawców); sterowanie oparte o sterownik przemysłowy (system otwarty); kontrolowanie przyjęcia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych dostawców) ; rejestrację danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilość i jakość ścieków, nazwa dostawców i źródła pochodzenia ścieków); tworzenie taryf jakościowych – klasyfikowania przyjmowanych ścieków w zależności od ich parametrów; ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczególnych dostawców; ustawienie czasu pracy stacji dla poszczególnych dni tygodnia możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji, drukowanie raportów dostaw; automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrów jakościowych ścieków; zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem ścieków, np. w przypadku przerwy w zasilaniu; drukowanie potwierdzeń dla dostawców po każdej dostawie ścieków. Stacja zlewcza musi być wyposażona w: 1 Szafę sterującą zawierającą m.in. sterownik przemysłowy wyposażony w: • dotykowy kolorowy ekran 7”, • gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika, • port Ethernet, • moduł sterowniczy Inwentia typ MT 101. 2 Przepływomierz elektromagnetyczny DN 125 w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. 3 Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych. 4 Karty identyfikacyjne dla dostawców 10 szt. 5 Drukarka termiczna z obcinaczem papieru. 6 Klawiatura przemysłowa „wandalo-odporna” , wykonanie - stal nierdzewna. 7 Program wspomagający pracę stacji w zakresie danych dostawców, producentów, dostaw oraz raportowania i konfiguracji. 8 Ciąg pomiarowy ze stali kwasoodpornej (1.4401, AISI 316) Ø 100 składający się z: zasuwy nożowej (materiał – stal kwasoodporna 1.4301) z napędem pneumatycznym rury doprowadzającej ze złączem strażackim STORZ oraz rury odprowadzająca ścieki do kolektora zakończonej standardowo króćcem dopasowanym do kielicha rury PVC160. 9 Moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem wyposażony w: • pomiar pH (elektroda przemysłowa), • pomiar temperatury (czujnik zintegrowany z sondą przewodności), • indukcyjny pomiar przewodności. 10 Sito o mocy 1,1 kW DN 270 dł. do 1000mm o spirali bezwałowej o skoku min. 150mm z prasą tłokową do skratek (perforacja sita 20 mm) wraz z zasilaczem hydraulicznym, motoreduktorem i układem sterowania oraz zasuwą nożową wykonaną w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wraz z napędem pneumatycznym na wlocie do prasy tłokowej. 11 Kubeł na skratki (na kółkach), podjazd umożliwiający swobodny wyjazd kubła z kontenera. 12 Sprężarka olejowa. 13 Kontener izolowany termicznie o wymiarach maksymalnie 2,0×3,3×2,4 m ; wykonanie: ściany z płyt warstwowych typu „Sandwich” (poszycie zewnętrzne stal kwasoodporna 1.4301, pianka PUR, laminowana płyta MDF), grubość ścianki 40mm, podłoga pokryta blachą aluminiową ryflowaną, ogrzewanie elektryczne z regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną. Kontener z oświetleniem zewnętrznym. 14 Interfejs komunikacyjny Profibus DP. 15 Stacja zlewcza ma być wyposażona w kamerę umożliwiającą kontrolę zrzutu ścieków prowadzoną przez dostawcę. Kamerę należy podłączyć do zamontowanego na oczyszczalni systemu monitoringu. Parametry kamery : IR ,rozdz.2Mpx(fullHD) obiektyw regulowany/tuba .Kamera będzie współpracować z rejestratorem Dahua 4 kanały/cyfrowy/zdalny podgląd/720p/1080p - rejestrator w posiadaniu Zamawiającego. 16 Kurek z wodą od strony odbioru ścieków i odcięciem od wewnątrz( zawór kulowy). Przyłącza: - przyłącze wody należy wykonać z zaznaczonego na mapie wodociągu /średnica zgodnie z wymogami stacji zlewczej/ ,zasilanie elektryczne doprowadzić z pokazanego na załączniku mapowym złącza kablowego. Kabel i wodociąg należy ułożyć w ziemi po trasie ustalonej wcześniej z GZWiK. Kamerę zainstalowaną na stacji zlewczej należy podłączyć z rejestratorem przewodem ułożonym w ziemi. -kabel pokazany w bliskim sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na posadowienie stacji zlewczej w przypadku jeśli będzie przeszkadzał przy posadowieniu oraz montażu stacji należy przełożyć. Wykonawca wykonuje połączenie stacji zlewczej ze zbiornikiem ścieków dowożonych zaznaczonym na załączniku mapowym. Teren przeznaczony pod stację jest terenem częściowo zielony a częściowo utwardzony kostką drogową. Istniejące ogrodzenie należy przebudować i dopasować do wbudowanej stacji zlewczej. Decyzja o konieczności wykonania fundamentu zależy od warunków wydanych do montażu stacji. Ewentualny koszt doboru i wykonania fundamentu obciąża wykonawcę. Po dostawie i montażu stacji łącznie z przyłączami oraz ewentualnymi przekładkami całość należy całość zinwentaryzować. Uwaga: jeśli stacja będzie wymagała (z punktu widzenia prawa budowlanego) dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę to koszty te łącznie z opracowaniem dokumentacji należy uwzględnić w wycenie stacji, ponieważ wykonanie ewentualnej dokumentacji będzie po stronie Wykonawcy. Po realizacji zadania wykonawca dostarczy Dokumentację Techniczno Rozruchową, odpowiednie atesty i deklaracje zgodności oraz pomiary elektryczne jak również przeprowadzi szkolenie pracowników a w przypadku konieczności zgłoszenia zakończenia robót w PINB dostarczy protokół z odbioru - bez uwag.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45332400-7

Dodatkowe kody CPV: 45232400-6, 45317000-2, 45252127-4, 45252200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W dniu 31.08.2018 r postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych