Ogłoszenie nr 510427366-N-2021 z dnia 07.04.2021 r.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni reklamy sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Mistrzowie reklamy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 772210-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540399499-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 24180809500000, ul. ul. św. Józefa  30, 44-217  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 42 236 63, e-mail ekonomikrybnik@wp.pl, faks 32 42 235 49.
Adres strony internetowej (url): https://zseu.bip.edukacja.rybnik.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SZKOŁA PUBLICZNA
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni reklamy sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni reklamy sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na trzy zadania: Zadanie nr 1- pn. „ Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego i wyposażenia studia fotograficznego”: 1. Cyfrowy aparat fotograficzny – 3 szt., 2. Papier fotograficzny – 4 opakowania, 3. Karta pamięci – 7 szt., 4. Akumulator – 3 szt., 5. Obiektyw – 1 szt., 6. Torba na aparat – 3 szt., 7. Zestaw filtrów – 1 szt., 8. Statyw – 3 szt., 9. Biurko komputerowe – 1 szt., 10. Krzesło obrotowe – 1 szt. 11. Zestaw lamp studyjnych – 1 szt., 12. Zestaw bezcieniowy – 1 szt., 13. Zestaw do zawieszania tła – 1 szt., 14. Tło– 2 szt., 15. Kamera cyfrowa – 4 szt., Zadanie nr 2 - pn. „Zakup i dostawa drukarki 3 D” : 1. Drukarka 3D – 1 szt., 2. Filament – 15 szt. , 3. Filament – 10 szt. Zadanie nr 3 - pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego” : 1. Projektor multimedialny – 1 szt., 2. Ekran do projektora – 1 szt., 3. Drukarka fotograficzna – 1 szt., 4. Papier fotograficzny – 4 opakowania, 5. Komputer przenośny (Laptop) – 1 szt., 6. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., 7. Zestaw komputerowy – 26 szt., 8. Pakiet Adobe CC – 27 stanowisk, 9. CorelDRAW – 27 stanowisk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w rozdziale III SIWZ i załączniku nr 5 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30237200-1, 48000000-8, 30232100-5, 38651600-9, 38651000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup i dostawa drukarki 3 D
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: X3D sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro.x3d@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Prosta 8
Kod pocztowy: 77-100
Miejscowość: Bytów
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4345
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4245
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5845
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych