Ogłoszenie nr 510117623-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Burmistrz Miasta Wągrowca: Modernizacja i wymiana sprzętu na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Wągrowcu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550614-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Wągrowca, Krajowy numer identyfikacyjny 57079128200000, ul. ul. Kościuszki  15 a, 62-100  Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2621522, 67 2680320, e-mail p.hayn@wagrowiec.eu, m.walkowiak@wagrowiec.eu, faks 67 2620325.
Adres strony internetowej (url): www.wagroweic.eu
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja i wymiana sprzętu na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Wągrowcu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IMK.271.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i wymiana sprzętu na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Wągrowcu”. Zadanie realizowane będzie na działce o nr ewidencyjnym 211/1;212/1;213/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Wągrowiec. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie prac demontażowych istniejących urządzeń zabawowych – wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i utylizacji tych urządzeń we wlanym zakresie 2) wykonanie wycinki istniejących krzewów, 3) wykonanie robót ziemnych, 4) wykonanie betonowych fundamentów pod urządzenia zabawowe, małą architekturę, 5) dostawę i montaż elementów wyposażenia placu zabaw oraz elementów małej architektury, 6) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 7) zasypanie piaskiem stref bezpiecznych przy wskazanych w dokumentacji urządzeniach zabawowych, 8) rozłożenie ziemi urodzajnej, posadzenie krzewów i drzew, 9) założenie trawnika, ściółkowanie rabat pod drzewami 10) budowę ogrodzenia z paneli systemowych, 11) pielęgnację zieleni przez okres 1 roku od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 12) wymianę / uzupełnienie zieleni (uschniętej trawy), dosadzenie krzewów w przypadku ich uschnięcia w ciągu trwania gwarancji na zieleń, • Urządzenia powinny posiadać aktualny certyfikat bezpieczeństwa wydany przez akredytowaną jednostkę, napisany w języku polskim, kartę techniczną urządzenia, kartę katalogową z rysunkami proponowanego urządzenia (rzuty) oraz wymiarami (wysokość upadkowa, strefy bezpieczeństwa). Zaleca się, aby ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawcy dokonali we własnym zakresie oględzin terenu, celem uzyskania wszystkich informacji, które mogą ułatwić właściwe rozpoznanie warunków realizacji niniejszego zamówienia, co będzie przydatne na etapie przygotowania oferty. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. W przypadku gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w tych dokumentach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący prac związanych z wykonaniem robót budowlanych oraz dostawą i montażem urządzeń znajduje się w Załącznikach do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 77310000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację i wymianę sprzętu na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Wągrowcu zostało w dniu 02.07.2020 r. unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych