Ogłoszenie nr 510432728-N-2021 z dnia 10.06.2021 r.
Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o: Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 775791-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540424959-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o, Krajowy numer identyfikacyjny 24369953000000, ul. Kolejowa  2a, 41-902  Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 288 08 88, e-mail zamowienia@bspb.pl, faks 32 289 10 53.
Adres strony internetowej (url): bip.bspb.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 01/12/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmujące swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II”, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych”, z podziałem na: 1.1. FAZA I: wykonanie prac przedprojektowych i projektowych z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, branżowe projekty techniczne) uzgodnienia z policją, uzgodnienie projektów z odpowiednią komórką PZPN oraz zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, sporządzenie STWiORB, przedmiarów robót budowlanych, kosztorysy dla kompletnej realizacji inwestycji (wykonane na zasadach przewidzianych dla wykonania kosztorysów inwestorskich, zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wydanym na podstawie w art 34 ust. 2 tejże ustawy). 1.2. FAZA II: wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych związanych z budową pełnowymiarowego boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z trybunami o stalowej głównej konstrukcji nośnej dla 1244 miejsc siedzących, budowa w stanie surowym zamkniętym trzykondygnacyjnego budynku zaplecza socjalnego o powierzchni zabudowy c.a.1200m2 oraz powierzchni użytkowej c.a. 3100m2, roboty wykończeniowe kondygnacji parteru w zakresie przewidzianym do funkcjonowania Akademii Piłkarskiej, wykonanie przyłączy i sieci, kompletne zagospodarowanie terenu zgodne z wymogami aktualnego podręcznika licencyjnego PZPN dla II ligi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w/we: 2.1. Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 2.2. Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi załącznik nr 4a do SIWZ, w zakresie całości prac przedprojektowych i projektowych przewidzianych dla Fazy I oraz robót budowlanych wskazanych do wykonania w Fazie II. UWAGA. Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót budowlanych objętych Fazą III i Fazą IV wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45500000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19293814.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rydygiera 8/3a
Kod pocztowy: 01-793
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30478170.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30478170.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34762000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych