Ogłoszenie nr 510401902-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Miasto Bielsk Podlaski: Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w Bielsku Podlaskim, przy ul. Torowej 40 wraz z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z PSZOK

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 763835-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsk Podlaski, Krajowy numer identyfikacyjny 50658982000000, ul. ul. Kopernika  1, 17-100  Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.
Adres strony internetowej (url): www.bielsk-podlaski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w Bielsku Podlaskim, przy ul. Torowej 40 wraz z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z PSZOK
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Izp.271.54.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. Postanowienia wstępne 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie prowadził przez okres od 1 stycznia 2021r. do dnia 31.12.2021r., ale nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym uzyska niezbędne zezwolenia, decyzje, wpisy, o których mowa w pkt. II.1 ppkt. 3 i 4 poniżej SIWZ, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, w Bielsku Podlaskim przy ul. Torowej 40 (część działki o nr geod. 929/10), na terenie nowo wybudowanego przez Miasto Bielsk Podlaski obiektu, poprzez przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców lub zarządców zamieszkałych nieruchomości, odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie. 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielsku Podlaskim przy ul. Torowej 40 (położony na części działki o nr geod. 929/10, obręb nr 3) stanowi infrastrukturę techniczną powstałą w wyniku realizacji projektu pn. ,,Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy udziale dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi”; Typ projektu nr 2 - ,,Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów: inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. II. 1. Wybrany Wykonawca po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany będzie: 1) na podstawie art. 41 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14.12.2012r. (tj. Dz.U. z 2020r, poz. 797) o odpadach zawrzeć z Zamawiającym w formie aktu notarialnego umowę poddzierżawy nieruchomości, na której będzie prowadzony PSZOK, gdzie będą zbierane odpady ( załącznik Nr 9 do SIWZ). Wymóg zawarcia umowy poddzierżawy nie dotyczy Wykonawcy, który wykaże inny tytuł prawny do nieruchomości. Podpiisana umowa poddzierżawy, o której mowa powyżej potwierdza prawo Wykonawcy do dysponowania nieruchomością w zakresie obsługi przez niego PSZOK. Koszty poddzierżawy nieruchomości ponosi Wykonawca; Czynsz poddzierżawy w 2021 roku będzie wynosił ok. 4800 zł. brutto/miesiąc). 2) zawrzeć z Zamawiającym umowę użyczenia w zakresie udostępnienia infrastruktury i wyposażenia PSZOK (załącznik Nr 10 do SIWZ), 3) posiadać (pozyskać w terminie max. 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy) zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w art. 41 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797 ze zm.) - jeśli dotyczy. 4) Posiadać (pozyskać w terminie max. 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy) aktualny wpis do Bazy Danych o Odpadach (dalej BDO). III. W ramach prowadzenia PSZOK Wykonawca będzie zobowiązany do: 1. Przyjmowania, zgodnie z zapisami uchwały Nr XI/94/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020r.. poz. 4112) do PSZOK rodzajów odpadów wskazanych w powyższej uchwale Rady Miasta Bielsk Podlaski, po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej lub potwierdzenia zapłaty czynszu lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej za bieżący okres rozliczeniowy. 2. Obsługi magazynu, powstałego w ramach projektu, rzeczy używanych tzw. drugie życie wraz z dokonywaniem drobnych napraw przedmiotów dostarczonych przez mieszkańców miasta w celu ich dalszego wykorzystania. W pomieszczeniu rzeczy używanych będą magazynowane przedmioty w dobrym stanie technicznym nadające się do ponownego użycia. 3. Obsługi, zorganizowanej w ramach projektu, ścieżki edukacyjnej wraz z prowadzeniem działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi obowiązującego na terenie miasta Bielsk Podlaski. 4. Udostępniania PSZOK mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski przez cały rok w dniach: wtorek - sobota w godzinach od 10:00 do 18:00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). 5. Wydłużenia czasu otwarcia PSZOK w soboty w okresie maj-październik, w godzinach od 9:00 do 18:00 lub w godzinach od 8:00 do 18:00 (jeżeli dotyczy). 6. Zatrudnienia przez cały okres trwania umowy osób wykonujących bezpośrednio czynności związane z obsługą klientów korzystających z PSZOK wyłącznie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.). Wykonawca będzie zobowiązany, w ramach podpisanej umowy na zarządzanie PSZOK zapewnienia obsługi PSZOK przez pracowników odpowiedzialnych za odbiór, umieszczanie odpadów w kontenerach i pojemnikach, prowadzenie ewidencji odpadów, przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania. 7. Zapewnienia osób biorących udział w realizacji zamówienia, które posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności oraz posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi. 8. Przed rozpoczęciem świadczenia usług zapoznania się ze specyfikacjami technicznymi, instrukcjami obsługi, kartami serwisowymi, dokumentacją gwarancyjną sprzętu i wyposażenia oraz oraz stosowania się do zaleceń wskazanych w ww. dokumentacji 9. Zapewnienia należytej obsługi, konserwacji, jeśli zajdzie konieczność kalibracji lub legalizacji sprzętu i wyposażenia PSZOK, w tym też prowadzenia dokumentacji wyposażenia i urządzeń PSZOK. 10. W przypadku urządzeń objętych dozorem Urzędu Dozoru Technicznego (tj. wózek widłowy i ładowarka teleskopowa) prowadzenia dziennika konserwacji oraz przechowywania księgi rewizyjnej urządzeń. 11. Zbierania przyjętych odpadów w kontenerach lub pojemnikach z podziałem na poszczególne ich rodzaje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028 ze zm.). 12. Zapewnienia wywozu zgromadzonych odpadów z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników i kontenerów przeznaczonych na odpady oraz utrzymanie porządku na terenie PSZOK. 13. Utrzymanie czystości i porządku gwarantującego zapewnienie właściwych warunków sanitarno – epidemiologicznych na terenie PSZOK oraz utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno – sanitarnym pojemników, kontenerów oraz terenu całego PSZOK. W przypadku wystąpienia opadów śniegu - jego bieżące odśnieżanie, a w przypadku wystąpienia śliskości- jej usuwanie; 14. Prowadzenia rejestru przyjętych odpadów z wyszczególnieniem informacji o: a) rodzaju i ilości dostarczonych odpadów; b) adresie nieruchomości, z której odpady pochodzą; c) dacie dostarczenia odpadów. 15. Przedkładania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających następujące dane: 1) nazwa i adres podmiotu prowadzącego PSZOK; 2) imię i nazwisko osoby pracującej przy obsłudze PSZOK; 3) imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdania z nr telefonu kontaktowego; 4) okres, za który jest składane sprawozdanie; 5) rodzaju i ilości przyjętych do PSZOK odpadów; 6) informacja o miejscu, sposobie, rodzaju i masie odpadów poddanych poszczególnym sposobom zagospodarowania. 16. Sprawozdanie miesięczne, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 17. Przedkładania Zamawiającemu rocznego sprawozdania w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy zgodnie z art.9na ust.1-3 oraz art.9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1439 z późn. zm.). Do sprawozdania Wykonawca załączy kserokopię kart przekazania odpadów, potwierdzające sposób zagospodarowania danej ilości i rodzaju odebranych odpadów. 18. Prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 19. Przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U z 2020 r. poz. 797 ze zm.). 20. Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające możliwość odbioru przez instalację mogącą przyjąć odpady zebrane w PSZOK lub udokumentować gotowość przyjęcia odpadów zebranych w PSZOK przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów np. umowę lub pisemne zapewnienie (oświadczenie). 21. Wykonawca winien dokonywać napraw związanych ze zwykłym korzystaniem z PSZOK. O potrzebie innych napraw i nakładów powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego; 22. Wykonawca winien zapewnić wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów na terenie PSZOK na zasadach określonych w art. 25 ust. 6a i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.). 23. Wykonawca jest zobowiązany wraz z miesięcznymi sprawozdaniami, składać zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów; 24. Wykonawca winien zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego zmiany w zakresie użytkownika sprzętu użytkowanego w związku obsługą PSZOK (jeśli dotyczy); 25. Wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem (eksploatacja i utrzymanie) PSZOK ponosi Wykonawca; 26. Wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem zebranych odpadów ponosi Wykonawca; 27. Miejsce przyjmowania odpadów powinno być oznakowane w sposób widoczny oraz posiadać tablicę informacyjną z treścią Regulaminu PSZOK-u. Wykonawca ma obowiązek podania nr telefonu kontaktowego do pracownika obsługi PSZOK oraz umieszczenia go na tablicy informacyjnej i na swojej stronie internetowej. 28. Wykonawca powinien oznaczyć magazyn w podziale na pomieszczenie na odpady niebezpieczne, pomieszczenie warsztatowe oraz pomieszczenie rzeczy używanych. 29. Wykonawca jeśli uzna za niezbędne, może wyposażyć PSZOK w dodatkowe kontenery, przeznaczone do gromadzenia odpadów oraz inne elementy wyposażenia niezbędne do prowadzenia PSZOK. 30. Kontenery, o których mowa w pkt. 29 powinny być ustawione na placu manewrowym w taki sposób by zachować drożność na placu manewrowym oraz bezpieczeństwo. 31. Wykonawca we własnym zakresie doposaży warsztaty i pomieszczenia socjalno – biurowe w meble i sprzęt niezbędny do realizacji zadania. 32. Wykonawca powinien posiadać ciągnik do obsługi rozdrabniacza do gałęzi, który jest napędzany wałem odbioru mocy. IV. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia PSZOK z uwzględnieniem następujących warunków: 1. Wykonawca w ramach prowadzenia obsługi PSZOK zobowiązany będzie do przestrzegania Regulaminu przyjmowania odpadów oraz obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarki odpadami i ochrony środowiska oraz w tym zakresie będzie ponosił odpowiedzialność w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki posiadacza odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), a jeżeli będzie transportował odpady niebezpieczne – to także obowiązki przewoźnika zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.154 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji umowy aktualnych przepisów prawa, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.); 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), 4) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104 poz.868); 5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.); 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w całym okresie świadczenia usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1000 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składki. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy. 5. Po zakończeniu działalności związanej z obsługą PSZOK teren nieruchomości należy uporządkować, zebrane odpady usunąć poprzez unieszkodliwienie lub odzysk. V. Techniczne warunki funkcjonowania PSZOK 1. PSZOK zlokalizowany jest w Bielsku Podlaskim przy ul. Torowej 40, na części działki o nr geod. 929/10, obręb 3. Dojazd dla pojazdów dostarczających odpady oraz pojazdów obsługujących PSZOK odbywać się będzie drogą asfaltową. Na placu PSZOK-u wyznaczone są miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów, pomieszczenia obsługi, miejsca postojowe dla pojazdów oraz ścieżka edukacyjna; 2. Teren jest ogrodzony, oświetlony, utwardzony, wyposażony w urządzenia i systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu PSZOK. Obowiązkiem Wykonawcy będzie ponoszenie wszelkich kosztów eksploatacyjnych w tym, za odprowadzanie nieczystości, dostarczenie wody oraz energii co związane będzie z koniecznością podpisania niezbędnych umów przez Wykonawcę; 3. PSZOK jest wyposażony w wagę samochodową 60 Mg, najazdową z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar. W obowiązku wykonawcy będzie utrzymanie ww. wagi w odpowiednim stanie technicznym, a także posiadanie ważnego świadectwa legalizacji; 4. PSZOK jest wyposażony w zamykane/przykrywane pojemniki i kontenery, należy je odpowiednio opisać, między innymi: rodzajem odpadu, kodem odpadu. Należy również opisać kosze na odpady znajdujące się na ścieżce edukacyjnej; 5. Pojemniki znajdujące się w PSZOK Wykonawca ma obowiązek opróżniać z częstotliwością, która uniemożliwi ich przepełnienie oraz zapewni ciągłość dostarczania odpadów przez mieszkańców; 6. Udostępniany przez Miasto Bielsk Podlaski PSZOK jest wyposażony w: 1) budynek kontenerowy obsługi – łącznie dwa kontenery, każdy o wymiarach zewnętrznych 6050 x 2440 mm, wysokości 2950 mm. Kontener wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną, umywalkę, toaletę, bojler elektryczny, ogrzewanie i klimatyzację 2) budynek magazynowy na odpady problemowe, surowce i sprzęt - budynek o wymiarach 5,75 x 16,5 m, wysokości 5 m. Obiekt podzielony na trzy pomieszczenia – każde dostępne z zewnątrz, wyposażone w dwuskrzydłową bramę stalową 3) wagę samochodową – 1 szt. - o nośności 60 Mg - o długości 12,0 m i szerokości 3m w wersji zagłębionej 4) ścieżkę edukacyjną wraz z elementami małej architektury. Wiata o powierzchni 25 m2 o konstrukcji drewnianej. W obrębie ścieżki i wiaty znajdują się: ławostół -1 szt., ławki - 12 szt., tablice edukacyjne - 8 szt., pojemniki na odpady - 5 szt. 5) ogrodzenie i bramy 6) infrastrukturę drogową (plac na kontenery transportowe, drogi i place manewrowe, parkingi, zieleńce) - łącznie utwardzona powierzchnia zajmuje 2 551,92 m2. 7) infrastrukturę techniczną – kanalizacja sanitarna, deszczowa, instalacja wodociągowa i elektryczna 8) wózek widłowy spalinowy – 1 szt. - maksymalna wysokość podnoszenia 4,7 m, udźwig 2500 kg 9) ładowarkę teleskopową – 1 szt. - maksymalna wysokość załadunku 7 m, udźwig przy maksymalnym zasięgu 1500 kg, udźwig znamionowy 3500 kg, udźwig na maksymalnej wysokości 2250 kg" 10) rozdrabniacz do gałęzi – 1 szt. – układ napędowy: napęd bezpośredni, wał odbioru mocy 11) rozdrabniacz elektryczny dwuwałowy elektryczny - 1 szt. (zastosowanie: odpady opakowaniowe, odpady z wytłaczania metali i plastiku, plastikowe puszki, kartony, kable i przewody) 12) prasokontener - 2 szt. - na odpady typu: papier, tektura, folia plastikowa, pojemność kontenera 16 m3 13) kontener niski, otwarty – 6 szt.- na odpady typu: popiół, gruz, odpady zielone biodegradowalne, szkło, drewno itp. pojemność 7,0 m3 14) kontener wysoki, otwarty (z plandeką wraz z wyposażeniem) - 2 szt.- na odpady typu: odpady wielkogabarytowe, opony, styropian itp. pojemność 30 m3 15) kontener wysoki, zamknięty – 1 szt. - na odpady typu: odpady wielkogabarytowe, pojemność 30 m3 16) kontener wysoki, zamknięty – 1 szt. - na odpady typu: duże AGD itp. pojemność 36 m3 17) kontener z tworzywa sztucznego – 6 szt. -na odpady typu: odpady opakowaniowe, pojemność 1100 l 18) regał półkowy – 6 szt. - ustawione po dwie sztuki w magazynie na odpady problemowe 19) zbiornik na zużyte oleje –1 szt. - na odpady problemowe, pojemność 1200 l 20) wanna / paleta wychwytująca – 2 szt.- na odpady problemowe typu: farby, lakiery itp., pojemność min. 240 l 21) kontener siatkowy – 4 szt.- na odpady problemowe typu: sprzęt RTV, drobny sprzęt AGD, urządzenia elektryczne itp. o wymiarach min.: szerokość 1,0 m x długość 1,1 m x wysokość 1,1m. 22) kartonowe boksy wielokrotnego użytku – 20 szt. - na odpady problemowe typu: świetlówki i żarówki o nośności do 50 kg 23) paletę na zużyte akumulatory – 2 szt.- o pojemności min. 600 l 24) stół warsztatowy – 1 szt. - o wymiarach 1500 x 900 x 740 mm z krzesłem obrotowym 25) szafę narzędziową –1 szt. - o wymiarach 1900 x 1000 x 540 mm 26) zestaw podstawowych narzędzi - 1 kpl - zawierający: klucze nasadowe, klucze płaskie, wkrętaki płaskie i krzyżakowe, klucze płasko oczkowe z grzechotką, klucze imbusowe z kulką, klucze-gwiazdki, imadło ślusarskie obrotowe 200 mm, wiertarka - 650 W, wiertła, wkrętarka 18V, szlifierka stołowa - 1700 W, szlifierka kątowa - 2400 W 27) ręczny wózek paletowy z wagą – 1 szt. - udźwig 2000 kg 28) ręczny wózek paletowy - 1 szt. – udźwig 2000 kg 29) ręczny wózek platformowy - 1 szt. – nośność 400 kg 30) ruchomy uniwersalny zestaw awaryjny – 1 szt.- do usuwania awarii rozlanych cieczy 31) wagę pomostową – 1 szt. - do ważenia małogabarytowych odpadów 7. Rodzaje odpadów zbieranych w PSZOK Zamawiający wymaga, aby w PSZOK były zbierane selektywnie, minimum niżej wymienione, następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1) Frakcja - papier:  15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury;  20 01 01 – Papier i tektura. 2) Frakcja - tworzywa sztuczne:  15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych;  20 01 39 – Tworzywa sztuczne. 3) Frakcja - szkło:  15 01 07 – Opakowania ze szkła;  20 01 02 – Szkło. 4) Frakcja - opakowania wielomateriałowe:  15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe. 5) Frakcja - odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji):  15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury  20 01 01 – Papier i tektura;  20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;  20 01 10 – Odzież z włókien naturalnych;  20 01 11 – Tekstylia z włókien naturalnych;  20 01 38 – Drewno inne niż wymienione w 20 01 37;  20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji. 6) Frakcja - przeterminowane leki:  20 01 32– Leki inne niż wymienione w 20 01 31. 7) Frakcja - chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania.  20 01 27* – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;  15 01 10*– Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. 8) Frakcja - zużyte baterie i akumulatory:  20 01 33* – Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;  20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33. 9) Frakcja - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:  20 01 21* – Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;  20 01 23* – Urządzenia zawierające freony;  20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki  20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35. 10) Frakcja - meble i inne odpady wielkogabarytowe:  20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe. 11) Frakcja - odpady budowlane i rozbiórkowe:  17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;  17 01 02 – Gruz ceglany;  17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;  17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;  17 02 01 – Drewno;  17 02 03 – Tworzywa sztuczne;  17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;  17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.  17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 12) Frakcja - zużyte opony:  16 01 03 – Zużyte opony. 13) Frakcja - odpady zielone:  20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji. 14) Frakcja - odzież i tekstylia inne niż biodegradowalne:  20 01 10 – Odzież z włókien naturalnych;  20 01 11 – Tekstylia z włókien naturalnych. 8. Ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych w PSZOK w 2019 roku. Zamawiający nie jest w stanie oszacować, jakie ilości ww. odpadów mogą być dostarczone przez mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski do PSZOK. Część frakcji z listy powyżej nie jest reprezentowana aktualnie w gamie odpadów gromadzonych w PSZOK. Tabela 1. zawiera ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych w PSZOK w 2019r., która została ustalona na podstawie danych uzyskanych od podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski w 2019r. Tabela 1. Ilość odpadów komunalnych zebranych w funkcjonującym na terenie Miasta Bielsk Podlaski PSZOK w 2019 roku. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów w Mg 1 2 3 4 1 20 01 01 Papier i tektura 3,04 2 20 01 02 Szkło 10,26 3 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 66,17 4 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,58 5 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15,95 6 15 01 07 Opakowania ze szkła 9,96 7 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,18 8 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 35 0,01 9 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21* i 20 01 23* i 20 01 35 14,579 10 20 03 07 Opady wielkogabarytowe 61,12 11 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 72,11 12 16 01 03 Zużyte opony 17,45 13 13 02 08 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 0,2 14 RAZEM 271,609 9. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących wykonania przedmiotowej usługi wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz.1040). Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90511200-4

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90533000-2, 90512000-9, 79993000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku(Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z póż. zm.) Miasto Bielsk Podlaski unieważnia postępowanie pn. Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w Bielsku Podlaskim, przy ul. Torowej 40 wraz z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z PSZOK, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych