Ogłoszenie nr 510408806-N-2021 z dnia 27.01.2021 r.
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza: Dostawa dwóch pomp przenośnych, zatapialnych, wykonanych ze stali nierdzewnej dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegające na optymalizacji wykorzystania istniejącej powierzchni hodowlanej i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, umożliwiających chów perspektywicznych gatunków ryb (łososiowatych, drapieżnych, jesiotrowatych), przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych walorów stawów i ekonomiczno-społecznym wzmocnieniu polskiej akwakultury śródlądowej – STAWPROPLUS

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt innowacyjny PO Rybactwo i Morze „STAWPROPLUS” (umowa o dofinansowanie nr 00001-6521.1-OR0700001/17/20)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774033-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Krajowy numer identyfikacyjny 00008019219000, ul. Oczapowskiego  10, 10-719  Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 5240171 w. 64; 5241064, e-mail zamowienia.publiczne@infish.com.pl , faks 089 5240505 .
Adres strony internetowej (url): www.infish.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa dwóch pomp przenośnych, zatapialnych, wykonanych ze stali nierdzewnej dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegające na optymalizacji wykorzystania istniejącej powierzchni hodowlanej i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, umożliwiających chów perspektywicznych gatunków ryb (łososiowatych, drapieżnych, jesiotrowatych), przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych walorów stawów i ekonomiczno-społecznym wzmocnieniu polskiej akwakultury śródlądowej – STAWPROPLUS
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DYR.Zam.Publ.-35/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa dwóch pomp przenośnych, zatapialnych, wykonanych ze stali nierdzewnej dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach” na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegające na optymalizacji wykorzystania istniejącej powierzchni hodowlanej i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, umożliwiających chów perspektywicznych gatunków ryb (łososiowatych, drapieżnych, jesiotrowatych), przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych walorów stawów i ekonomiczno-społecznym wzmocnieniu polskiej akwakultury śródlądowej – STAWPROPLUS” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-OR0700001/17/20 dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza) , zgodnie z postanowieniami § 3, opisem przedmiotu zamówienia ust.2, projektem umowy (zał. nr 3 do siwz) oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 2. Opis przedmiotu (charakterystyka techniczna pomp przenośnych, zatapialnych): - ilość : 2 szt. - zasilanie – jednofazowe - masa - do 15 kg - wysokość podnoszenia – do 12 m - wydajność maksymalna – minimum 25 m3/h - głębokość zanurzenia – minimum 5 m - przyłącze – 2 ” - korpus pompy i silnika – stal nierdzewna - wyłącznik pływakowy - wyłącznik termiczny - tolerowane zanieczyszczenia nie powodujące ryzyka zapchania pompy – minimum 30 mm
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 42122000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1721.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „OL-TERM” Rudziński Trusielewicz Sp.J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Budowlana 5
Kod pocztowy: 10-424
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2976.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2976.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11014.65
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych