Ogłoszenie nr 510000458-N-2022 z dnia 14.01.2022 r.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny: Usługi sekwencjonowania pełnego genomu SARS-CoV-2 celem uzyskania sekwencji konsensus

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Krajowy numer identyfikacyjny 00028846100000, ul. Chocimska  24, 00-791  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(22) 55 09 615, e-mail zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.pzh.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowy Instytut Badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi sekwencjonowania pełnego genomu SARS-CoV-2 celem uzyskania sekwencji konsensus
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
O-OZP-22-129/3/21; O-OZP-22-221/12/21
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługi sekwencjonowania pełnego genomu SARS-CoV-2 celem uzyskania sekwencji konsensus
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 73111000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
1. wykonanie usług sekwencjonowania pełnego genomu SARS-CoV-2 celem uzyskania sekwencji konsensus w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2. Zamówienie nie zostało ujęte w planie zamówień publicznych w związku z rozwijającą się epidemią wirusa oraz pilną potrzebą udzielenia zamówienia. 2.Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845).
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Usługi sekwencjonowania pełnego genomu SARS-CoV-2 celem uzyskania sekwencji konsensus
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9500406.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jerzego Waszyngtona 13
Kod pocztowy: 15-269
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11685500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11685500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11685500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1.Umowę zawarto elektronicznie dnia 08.04.2021r. 2. Do umowy zawarto: - aneks nr 1 z dnia 30.04.2021r. - aneks nr 2 z dnia 31.05.2021r. - aneks nr 3 z dnia 30.06.2021r. - aneks nr 4 z dnia 30.09.2021r. - aneks nr 5 z dnia 28.12.2021

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Usługi sekwencjonowania pełnego genomu SARS-CoV-2 celem uzyskania sekwencji konsensus
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8189837.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Vaxican Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kładki 24
Kod pocztowy: 80-822
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Gdański Uniwersytet Medyczny
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3A
Kod pocztowy: 80-210
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Invicta Sp. z o. o. (umowa zawierana w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego Invicta, ul. Polna 64, Sopot)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Trzy Lipy 3
Kod pocztowy: 80-172
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Uniwersytet Gdański
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Kod pocztowy: 80-309
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1073500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1073500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1073500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1.Umowa zawarta elektronicznie dnia 16.04.2021r. 2. Do umowy zawarto: - aneks nr 1 z dnia 30.04.2021r. - aneks nr 2 z dnia 29.06.2021r. - aneks nr 3 z dnia 30.09.2021r. - aneks nr 4 z dnia 28.12.2021r.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Usługi sekwencjonowania pełnego genomu SARS-CoV-2 celem uzyskania sekwencji konsensus
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1520325.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Lider Konsorcjum
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pomorska 251
Kod pocztowy: 92-213
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Uniwersytet Łódzki w Łodzi
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 68
Kod pocztowy: 90-136
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1870000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1870000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1870000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Umowa została zawarta elektronicznie dnia 19.04.2021r. 2. Do umowy zawarto: - aneks z dnia 30.04.2021r.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych