Ogłoszenie nr 510000452-N-2019 z dnia 03-01-2019 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 650745-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, Krajowy numer identyfikacyjny 690227114, ul. Świlcza  168, 36-072  Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (17)8560332, e-mail zwik.swilcza@intertele.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.swilcza.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZWiK 99/11/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: – benzynę bezołowiową Pb 95 w ilości - 1.000 litrów; – olej napędowy standardowy w ilości – 45.000 litrów. 3. Wymogi Zamawiającego i dodatkowe informacje: 1) Warunki zakupu paliwa: a) tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych, b) tankowanie do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego. 2) Rozliczanie za zakup paliw dokonywane będzie na podstawie ewidencji pobranego paliwa potwierdzanego przez wydającego paliwo i pobierającego paliwo, prowadzonych oddzielnie dla każdego pojazdu. 3) Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 4) Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw Wykonawcy w momencie tankowania paliw przez Zamawiającego pomniejszone o rabat podany w ofercie. 5) Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z 2-tygodniowym okresem rozliczeniowym (od 1 do 15-tego i od 16-tego do ostatniego dnia każdego miesiąca). Rozliczanie zakupionego paliwa odbywać się będzie za pomocą faktur VAT, oddzielnie dla każdego pojazdu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8

Dodatkowe kody CPV: 09132100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 193162.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Stacja Paliw Nowy Dwór Jerzy Migut
Email wykonawcy: -
Adres pocztowy: 36-072 Świlcza 146 E/1
Kod pocztowy: 36-072
Miejscowość: Świlcza
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 237590.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 237590.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 237590.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
nie dotyczy
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych