Ogłoszenie nr 510177953-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi: najem samochodu ciężarowego dla WORD w Łodzi w Oddziale Terenowym w Sieradzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 47169623500000, ul. Nowy Józefów  52, 94-406  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 373 196, e-mail zamowienia.publiczne@word.lodz.pl, faks 426 781 037.
Adres strony internetowej (url): www.word.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
najem samochodu ciężarowego dla WORD w Łodzi w Oddziale Terenowym w Sieradzu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WORD/DO/2300/12/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania jest najem samochodu ciężarowego spełniającego kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2022 zezm.). 2. Umowa zawarta na czas określony: na dzień 15.09.2020r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34133000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 284.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. P.O.W. 4
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: Sieradz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 350
Oferta z najniższą ceną/kosztem 350
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi następująca przesłanka – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W związku z nieprzewidzianą  awarią  samochodu ciężarowego DAF  stanowiącego własność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi na skutek intensywnej eksploatacji pojazdu oraz koniecznością zapewnienia ciągłości egzaminowania na kat. C prawa jazdy istnieje pilna potrzeba wynajmu samochodu ciężarowego. Dyrektor WORD w Łodzi otrzymał w dniu 15.09.2020r. informację od Zastępcy Dyrektora WORD w Łodzi w Oddziale Terenowym w Sieradzu o awarii samochodu ciężarowego marki DAF. W związku z powyższym wystąpiła wyjątkowa okoliczność, której nie można było przewidzieć i wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia bez zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zaistniała zatem pilna potrzeba udzielenia zamówienia, konieczność zapewnienia ciągłości egzaminowania kierowców i kandydatów na kierowców w zakresie kat.  C. Powstała wyjątkowa sytuacja, której Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć. WORD w Łodzi postanowił udzielić zamówienia po ustnych negocjacjach zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy – Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek, ul. P.O.W. 46, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie. Wykonawca posiada odpowiedni pojazd spełniający kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych  pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (t.j Dz. U. z 2016 roku  poz.2022 ze zm.)
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych