Ogłoszenie nr 500124251-N-2018 z dnia 04.06.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku mieszkalnego przy Pl. Kościelnym 1 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541183-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku mieszkalnego przy Pl. Kościelnym 1 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0022.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu w budynku mieszkalnego przy Pl. Kościelny 1 w Rybniku. Zakres robót: 1. Roboty ogólnobudowlane: 1) roboty rozbiórkowe – demontaż stolarki drzwiowej, rozbiórka podłóg wraz z zasypkami, demontaż części konstrukcji drewnianej, 2) roboty murarskie i betoniarskie – wykonanie ścianek działowych, wymurowanie przewodów wentylacyjnych, 3) wykonanie podłóg - wykonanie podłóg na stropach drewnianych wraz z wykonaniem izolacji akustycznej stropu, podłoża z płyt OSB-3, podkładu z suchego jastrychu, 4) wykonanie lekkich ścianek działowych sufitów i obudów, wraz z izolacjami termicznymi, 5) montaż stolarki budowlanej – drzwi i stolarka okienna, okna połaciowe oraz naświetla, 6) wykonanie tynków cementowo-wapiennych, gładzi gipsowych, okładzin GK, 7) wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, 8) wykonanie podłóg z paneli, 9) malowanie tynków, 10) roboty wykończeniowe; 2. Instalacja wod. – kan.: 1) demontaż istniejących przewodów kanalizacyjnych na poziomie strychu, 2) włączenie się do istniejących instalacji wod.-kan. budynku zlokalizowanych w mieszkaniu poniższym, 3) wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej w przedmiotowym mieszkaniu z rur wielowarstwowych, 4) wykonanie instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z projektowanych przyborów sanitarnych zainstalowanych w przedmiotowym mieszkaniu, 5) podłączenie projektowanych przyborów sanitarnych, armatury czerpalnej, 6) montaż zestawu wodomierzowego rozliczającego przedmiotowy lokal mieszkalny, 7) przywrócenie ścian i sufitów mieszkania, w którym zostało przeprowadzone włączenie się do istniejących instalacji wod.-kan. budynku, 8) kontrola jakości, 9) próby ciśnieniowe, 10) płukanie i dezynfekcja przewodów wodnych, 11) zabezpieczenie przed korozją, 12) wykonanie izolacji termicznej przewodów, 13) doprowadzenia powierzchni ścian do stanu surowego, 14) odbiory końcowe; 3. Instalacja gazu: 1) nawiązanie się do istniejącej instalacji gazu, 2) montaż armatury i urządzeń, 3) montaż podgrzewacza wody, 4) próba ciśnieniowa, 5) malowanie rurociągów, 6) uziemienie instalacji gazowej, 7) przywrócenie ścian do stanu pierwotnego (przejścia przez ściany istniejące); 4. Instalacje elektryczne: 1) zasilanie mieszkania z istniejącej RG - TL, 2) tablica TB –M - P, 3) instalacja gniazd wtyczkowych, 4) instalacja oświetleniowa, 5) instalacja teletechniczna. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: projekt budowlany, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45450000-6

Dodatkowe kody CPV: 45420000-7, 45430000-0, 45310000-3, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 193888.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 240520.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 240520.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 262735.73
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych