Ogłoszenie nr 500121883-N-2018 z dnia 30.05.2018 r.
Vistula-Park Świecie sp. z o. o.: Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544342-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Vistula-Park Świecie sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 9238615000000, ul. ul. Sienkiewicza  3, 86100   Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 332 940, e-mail hala@halawswieciu.pl, faks 523 332 941.
Adres strony internetowej (url): vistulapark.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: gminna spółka z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego znajdującego się w Świeciu przy ul. Bydgoskiej 1, obejmujących obsługę ratowniczą pływalni krytej, w skład której wchodzą: 1) basen sportowy o wymiarach 12,49 m x 24,98 m, o całkowitej powierzchni lustra wody 312,00 m2, o głębokości 1,20 m – 2,00 m, posiadający 5 torów pływackich, 2) basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi o głębokości 1,20 m i powierzchni lustra wody 208,00 m2, 3) brodzik dla dzieci o powierzchni lustra wody 16 m2 i głębokości 0,25 m, 4) wanna o powierzchni lustra wody 3,90 m2 i głębokości 1,00 m zlokalizowana na terenie hali basenowej, 5) wanna o powierzchni lustra wody 2,30 m2 i głębokości 1,00 m zlokalizowana na terenie hali basenowej, 6) zjeżdżalnia – rura o długości 75,6 m, 7) zjeżdżalnia – rura o długości 42,00 m.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 75252000-7

Dodatkowe kody CPV: 71317200-5, 92620000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 647400
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kleczkowska 50
Kod pocztowy: 53-609
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 647400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 647400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 647400
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych