Ogłoszenie nr 500176441-N-2018 z dnia 26.07.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580941-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0043.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybniku’’ niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Charakterystyka obiektu Budynek przy ul. Gen. Andersa 30 to obiekt w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, posiadający 2 kondygnacje oraz strych. Kondygnacje są połączone trzema klatkami schodowymi z dwoma wejściami usytuowanym od strony północnej i jednym wejściem od strony południowej. Na parterze i piętrze znajduje się po sześć mieszkań- razem 12 mieszkań. Poddasze jest wykorzystywana jako strych. Konstrukcja budynku jest tradycyjna. Ściany piwnic i nadziemia wykonano z cegieł. Stropy nad piwnicą płyta żelbetowa oparta na belkach stalowych, , stropy nad parterem i piętrem – drewniane belkowe. Budynek posiadają dachy konstrukcji drewnianej płatwiowo – kleszczowej kryty gontem bitumicznym Schody klatkowe posiadają konstrukcję stalową z drewnianymi stopnicami natomiast spoczniki są odcinkowe z cegły ceramicznej. Elewacje są wykonane z tynku cem-wap. ozdobne elementy ceglane cokół. Budynki wyposażone są w instalację elektryczną, instalację wodociągową i kanalizacyjną w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych. Ogrzewanie pomieszczeń odbywa się za pomocą pieców węglowych. Parametry budynku: • rok budowy: 1905r. • powierzchnia zabudowy: 391,17m2 • powierzchnia użytkowa mieszkań: 516,52 m2 • pow. całkowita 1147,41 m2 • kubatura: 3743,72 m3 Budynek posiada zabytkowy charakter i jest wpisany do rejestru zabytków WKZ w Katowicach pod nr A/1409/90 7 VIII 1990 Wymagany zakres opracowania: 1) ocena stanu technicznego budynków, 2) projekt budowlany uwzględniający art 5.1 Ustawy Prawo Budowlane wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, badaniami i opiniami oraz dokumentami stanowiącymi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę, 3) Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót remontowych WKZ w Katowicach, 4) branżowe projekty wykonawcze, 5) przedmiary robót, 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 7) projektowane charakterystyka energetyczna budynku, 8) audyt, 9) kosztorysy inwestorskie, 10) zbiorcze zestawienie kosztów wszystkich branż w formie tabelarycznej, 11) harmonogram wykonania robót budowlanych, Dokumentacja projektowa powinna składać się z : 1) projektu budowlanego - 5 egz. 2) projektów wykonawczych poszczególnych branż – 5 egz. 3) kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. z podziałem na poszczególne branże oraz stawki podatku VAT 4) przedmiaru robót z podziałem na poszczególne branże z podziałem na branże – 2 egz. 5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. 6) oceny stanu technicznego budynku wraz z inwentaryzacją budowlaną – 4 egz. 7) harmonogramu wykonania robót budowlanych – 1 egz. 8) projektowanej charakterystyki energetycznej budynku – 2egz. 9) audyt energetyczny 2 egz. Ww. opracowania powinny być również przygotowane i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD – 2szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. Dodatkowo, jeżeli Wykonawca to zadeklaruje, w wersji edytowalnej: kosztorys, przedmiary (format ath) oraz specyfikacje techniczne i inne dokumenty tekstowe (format doc lub odt) i mapki (format dxf lub dwg). Dane do projektowania: 1) zaprojektować po 6 mieszkania na kondygnację: a) w tym 1 mieszkanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo na parterze. 2) uzyskać wszystkie wymagane prawem zatwierdzenia odpowiednich jednostek 3) dostosować chodnik do wejścia do budynku umożliwiający komunikację osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz pochylnię dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do jednego mieszkania. 4) zaprojektować kotłownię gazową dla zasilania centralnego ogrzewania i instalację centralnego ogrzewania mieszkań lub alternatywnie węzeł ciepłowniczy dla ciepła sieciowego w zależności od uzyskanych warunków przyłączenia wydanych przez dysponentów mediów. 5) Zamawiający będzie aplikował o środki z funduszu dopłat BGK na tworzenie lokali socjalnych wobec tego niezbędne jest wyposażenie mieszkań zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury t.j. Dz.U. z 2013r poz 1277 w sprawie finansowego wsparcie na tworzenie mieszkań socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji w terenie i budynku, 2) uzyskanie danych do projektowania, 3) wykonanie opinii o stanie technicznym budynku, 4) uzyskanie odpowiednich podkładów geodezyjnych, 5) uzyskanie uzgodnień , opinii i postanowień do opracowywanego zakresu projektu, 6) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem potwierdzone notatką służbową, 7) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: a) architektonicznej, b) konstrukcyjno – budowlanej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w celu dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty jej złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: Zakres przedmiotu zamówienia wymaga zaprojektowania jednego mieszkania oraz wejścia do tego mieszkania i dojazdu do budynku przez osoby z niepełnosprawnością ruchową Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 4) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r., - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. - Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych