Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500108051-N-2018 z dnia 16-05-2018 r.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544350-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail centrum-rehabilitacji@z-ne.pl, faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitacja.zakopane.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPP - 2810-03/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. 2) Zamawiający wymaga, również przesyłania elektronicznej wersji faktury w formacie EDI (elektroniczna wymiana danych). Jeden szablon zostanie ustalony na początku współpracy i niezmienny do jej zakończenia co pozwoli na szybki import danych. 3) Ilość i asortyment podany w załączniku nr 1 do SIWZ są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego wynikających ze stanu zdrowia i prowadzonego leczenia w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie. 4) Termin ważności (przydatności do stosowania) dostarczanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia materiałów medycznych musi wynieść co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. 4) Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu produ centa. 5) Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, jeżeli dotyczy. 6) Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 7) Wszystkie dostarczane materiały medyczne muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce oraz pochodzić z bieżącej produkcji w nieuszkodzonych opakowaniach. 8) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sukcesywnego przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego tj: Minimalny termin dostawy 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienie wymaga formy telefonicznej lub pisemnej przesłanej faksem lub e-mailem, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 9) Przedmiot zamówienia powinien być opakowany w sposób umożliwiający łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Na opakowaniu jednostkowym powinno widnieć czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacji terminu przydatności jeżeli dotyczy. 10) Dostawa towaru odbywać się będą do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba upoważniona. Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33140000-3

Dodatkowe kody CPV: 33141000-0, 33141111-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 109284.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław, Oddział Kraków
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Balicka 117
Kod pocztowy: 30-149
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93145.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93145.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93145.88
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych