Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500014077-N-2018 z dnia 18-01-2018 r.
Nadleśnictwo Baligród: Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Baligród w 2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 612782-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Baligród, Krajowy numer identyfikacyjny 37001447828111, ul. ul. Bieszczadzka  15, 38-606   Baligród, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 465 72 00, e-mail baligrod@krosno.lasy.gov.pl, faks 13 465 72 01.
Adres strony internetowej (url): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_baligrod/zamowienia_publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Baligród w 2018 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZG.270.1.13.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 3.1.1 Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Baligród w 2018 r. Przedmiot zamówienia składa się: Pakiet 1 – umundurowanie Elementy umundurowania powi nny odpowiadać wzorcom określonym w: a) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1876), b) Zarządzeniu nr 62 Dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, c) Zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. d) Zarządzeniu nr 44 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, e) Zarządzeniu nr 54 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. Pakiet 2 – sorty bhp Przedmiot zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i ochronnego, toreb leśnych, zwanych dalej „sortami bhp” dla pracowników Nadleśnictwa, spełniających wymogi określone w Polskich Normach. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy sortów mundurowych leśnika i bhp zawiera załącznik nr 4a i 4b do SIWZ. Wzorce umundurowania wraz z kopiami dokumentacji techniczno-technologicznej są do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno oraz dostępne na stronie internetowej ORW w Bedoniu: http:bedon.lasy.gov.pl/pl Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia, dwa pakiety. 3.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 18000000-9 18100000-0 18200000-1 18300000-2 18400000-3 18800000-7 35113400-3 18113000-4 18141000-9 18221300-7 18235400-9 18312000-9 18332000-5 18424000-7 18443320-5 18444000-3 18444111-4 18812200-6 18830000-6 Odzież obuwie artykuły bagażowe i dodatki Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki Odzież wierzchnia Części garderoby Odzież specjalna i dodatki Obuwie Odzież ochronna i zabezpieczająca Odzież przemysłowa Rękawice robocze Płaszcze przeciwdeszczowe Kamizelki Kalesony Koszule Rękawice Czapki Ochronne nakrycia głowy Hełmy ochronne Buty gumowe Obuwie ochronne 3.3. Dostawy elementów umundurowania i bhp (na koszt Wykonawcy) realizowane będą do siedziby Zamawiającego – Nadleśnictwa Baligród po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, ilości, rozmiarów i rodzaju, z zastrzeżeniem pkt 3.4 poniżej. Dostaw, reklamacja i zwrot - koszt Wykonawcy. 3.4. Wykonawca, niezależnie od obowiązku określonego w pkt 3.3 powyżej, umożliwi Zamawiającemu odbiór przedmiotu zamówienia w punkcie sprzedaży (magazynie), czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach od 800 do 1400 gwarantującym możliwość przymiarki i odbioru upoważnionym pracownikom Zamawiającego. 3.5. W punkcie sprzedaży (magazynie) wykonawca wyda sorty mundurowe i bhp pracownikom Nadleśnictwa upoważnionym na podstawie wykazu sporządzonego przez Zamawiającego , stanowiącym załącznik do umowy. 3.6. Wykonawca zapewni co najmniej 12 miesięczną (liczoną od daty dostawy) gwarancję na dostarczone przedmioty umundurowania i sortów bhp, na warunkach określonych w umowie. 3.7. Zamawiający zastrzega sobie zmiany ilościowe poszczególnych elementów umundurowania i bhp, a wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawcy jest ilość dostarczonych sortów w ramach wartości przedmiotu zamówienia. 3.8. Zamawiający zastrzega, że zapłata należności będzie dokonywana tylko za rzeczywiście odebrane artykuły, a realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie. 3.9. Wykonawca zapewni dostawę elementów umundurowania i sorty bhp w pełnej rozmiarówce dla osób dorosłych, mężczyzn i kobiet. 3.10. Wykonawca wskaże w ofercie (oświadczenie na formularzu oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18000000-9

Dodatkowe kody CPV: 18100000-0, 18200000-1, 18300000-2, 18400000-3, 18800000-7, 35113400-3, 18113000-4, 18141000-9, 18221300-7, 18235400-9, 18312000-9, 18332000-5, 18424000-7, 18443320-5, 18444000-3, 18444111-4, 18812200-6, 18830000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 225706.85
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD OBSŁUGI LEŚNICTWA H.SKRODZKA-BAŁATA, P.BAŁATA SPÓŁKA JAWNA
Email wykonawcy: tbg@zol-tarnobrzeg.com.pl
Adres pocztowy: UL. Mieszka I 4,
Kod pocztowy: 39-400
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 225706.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 225706.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 225706.85
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych