Ogłoszenie nr 510434274-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Mielcu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami, nabór numer RPPK.04.02.00-18-0025/19-00, projekt pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielcu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 772698-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540403205-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 69056440300000, ul. ul. Wolności  171, 39-300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 175 831 141, e-mail zuok.171@wp.pl, faks 175 838 721.
Adres strony internetowej (url): www.zuok.mielec.pl.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Mielcu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZUOK/1/12/2020/REK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Mielcu. Zakres robót obejmuje w szczególności: - roboty pomiarowe przed niwelacją terenu, - ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia, - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, - makroniwelacja powierzchni składowiska, - zakompaktowanie przemieszczonych odpadów, - wyrównanie powierzchni składowiska z utworzeniem spadków, - wykonanie warstwy odgazowującej, - wykonanie warstwy izolującej z maty bentonitowej, - wykonanie warstwy biologicznej, - wykonanie obsiewu mieszkanką traw i roślin, - zabiegi agrotechniczne, - demontaż wewnętrznych dróg technologicznych, - roboty pomiarowe po zakończeniu rekultywacji
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45222110-3, 45111200-0, 45112320-4, 45111213-4, 45112330-7, 45112700-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2231202.73
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  15
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 9
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wojciech Stawecki Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane "LWK"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jawór 44A
Kod pocztowy: 28-305
Miejscowość: Sobków
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 970480.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 909928.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2390843.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 20%
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych