Ogłoszenie nr 500065193-N-2017 z dnia 27.11.2017 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606401-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500050967-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0054.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściami do i wokół budynków. Wykaz i adresy budynków (ilość kondygnacji, klatek schodowych, powierzchni klatek schodowych w metrach kwadratowych, piwnic) stanowi załącznik nr 1. W przedmiotowym wykazie budynków do sprzątania, przy pozycji nr 100 – ul. Raciborska 232a oraz nr 103 – ul. Rudzka 409, nie podano metrażu klatki schodowej, gdyż budynki te nie posiadają wewnętrznych klatek schodowych, a każde mieszkanie ma odrębne samodzielne wejście – budynki te zostały ujęte w wykazie z uwagi na konieczność sprzątania powierzchni zewnętrznych oraz zadań wykonywanych w okresie zimowym. W przypadku pozycji nr 9 – ul. gen. Andersa 15, nr 11 – ul. gen. Andersa 17 oraz nr 105 – ul. Rynkowa 1 – budynki są opróżnione i nie będą sprzątane do momentu ponownego zasiedlenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie rozpoczęcia sprzątania. Zamówienie w zakresie usług. Opis przedmiotu zamówienia . 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) sprzątanie powierzchni wewnętrznych: - klatek schodowych: zamiatanie 2 raz w tygodniu, mycie 1 raz w tygodniu, - ciągów komunikacyjnych: zamiatanie 2 razy w tygodniu, mycie 1 raz w tygodniu, - piwnic: zamiatanie wg potrzeb, - mycie drzwi wewnętrznych i drzwi do pomieszczeń wspólnych: 1 raz w miesiącu, - mycie okien: 3 razy w roku (mycie okien nie wymaga stosowania metod alpinistycznych), - mycie parapetów, balustrad schodowych, skrzynek pocztowych; wg potrzeb, - mycie lamperii: 1 raz na kwartał, - mycie kloszy i lamp: wg potrzeb, b) sprzątanie powierzchni zewnętrznych: - chodników wraz z dojściami do budynków (zamiatanie, zbieranie śmieciowych papierków, puszek i innych): 5 razy w tygodniu, - sprzątanie boksów śmieciowych: 1 raz w tygodniu, - usuwanie trawy i chwastów z chodników, dojść do budynków: wg potrzeb, W usługę sprzątania powierzchni zewnętrznych nie wchodzi sprzątanie terenów zielonych. c) zadania w okresie zimowym: - odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, chodników wraz z dojściami do budynków, dojść do śmietników: każdorazowo po opadach śniegu (również w dni wolne od pracy), - posypywanie ciągów komunikacyjnych środkami antypoślizgowymi: wg potrzeb (również w dni wolne od pracy) – Wykonawca będzie mógł wykorzystać pojemniki na piasek usytuowane przy niektórych budynkach, - usuwanie oblodzeń: każdorazowo po opadach śniegu (również w dni wolne od pracy), d) przekazywanie zauważonych usterek technicznych Administracji, e) zaopatrzenie się w sprzęt i w środki potrzebne do wykonania zadania - Wykonawca sam zaopatruje się w sprzęt i środki potrzebne do wykonania zamówienia, a wykorzystywane przez niego środki czystości muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne. f) odpowiednio zutylizować wszystkie zużyte do wykonywania usługi sprzęty i opakowania po środkach czystości. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90911200-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 199875.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Lider Konsorcjum: Punkt Center Sp. z o.o
Email wykonawcy: punktcenter@op.pl
Adres pocztowy: ul. Sosnkowskiego 40-42/226
Kod pocztowy: 45-254
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Członek Konsorcjum: CLEAN MAX Śmigiel Halina
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Koszyka 30/12
Kod pocztowy: 45-720
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 219960.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 219960.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 219960.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych