Ogłoszenie nr 510427540-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Województwo Mazowieckie: Dostawa 90 000 szt. półmasek filtrujących FFP2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Mazowieckie, Krajowy numer identyfikacyjny 15528910000000, ul. Jagiellońska  26, 03-719  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 59 79 100, e-mail zamowienia@mazovia.pl, faks 22 31 41 670.
Adres strony internetowej (url): www.mazovia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 90 000 szt. półmasek filtrujących FFP2
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Sprzedaż wraz z wydaniem i dostawą 90 000 szt. półmasek filtrujących FFP2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18143000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 51951.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DIPARO BIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Młynarska 42 lok. 115
Kod pocztowy: 01-171
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63900.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Okoliczności faktyczne uzasadniające udzielenie zamówienia na dostawę półmasek filtrujących FFP2 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: Z danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w województwie mazowieckim liczba zakażeń i zgonów jest jedną z największych w kraju. Obecnie z powodu dynamicznego i ogromnego wzrostu zakażeń całe województwo jest już objęte lockdownem, a co za tym idzie Mazowsze zobowiązane jest do zaostrzenia zasad bezpieczeństwa. Półmaska FFP2 jest maską jednokrotnego użytku ale stanowi zabezpieczenie przez pełne 8 godzin roboczych. Dla pracowników urzędu półmaska zapewniłaby skuteczną ochronę przed wirusami. Zakup ma charakter pilny z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia wśród pracowników urzędu mających bezpośredni kontakt z osobami chorymi zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 i jest niezbędne do przeciwdziałania szybkiemu i niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 w urzędzie i jego otoczeniu. Przedmiot zamówienia jest więc przeznaczony do profilaktyki i zwalczania zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a także do zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Mając powyższe na uwadze zakup półmasek należy traktować jako asortyment pilnej potrzeby z uwagi na istniejące prawdopodobieństwo wystąpienia wśród pracowników Urzędu zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 i jest niezbędne do przeciwdziałania szybkiemu i niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Realizacja zamówienia ma także na celu zapewnienie ciągłości realizacji zadań na rzecz wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych