Ogłoszenie nr 500141049-N-2018 z dnia 20-06-2018 r.
Fundacja Bente Kahan: Wyposażenie pomieszczeń w systemy prezentacji audiowizualnej oraz systemy umożliwiające realizację audiowizualnych technik wystawienniczych w ramach projektu pn.: „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 - 7 – 9” (zdanie nr 3)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 - 7 – 9
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 57355-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundacja Bente Kahan, Krajowy numer identyfikacyjny 02025679300000, ul. ul. Włodkowica  5, 50072   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 782 81 23, e-mail marek.mielczarek@hoga.pl; projects@fbk.org.pl, faks 0-71 341 89 47.
Adres strony internetowej (url): www.fbk.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Związek wyznaniowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie pomieszczeń w systemy prezentacji audiowizualnej oraz systemy umożliwiające realizację audiowizualnych technik wystawienniczych w ramach projektu pn.: „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 - 7 – 9” (zdanie nr 3)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
4/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie obiektu (Mykwy – dla realizowanego zadania nr 1 i Piwnicy – dla realizowanego zadanie nr 2) w systemy prezentacji audiowizualnej oraz instalację systemu umożliwiającą realizację zamierzonych przez Zamawiającego audiowizualnych technik wystawienniczych co sprowadza się do zakupu i zamontowaniu systemów i urządzeń́ multimedialnych wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym ich uruchomienie dla celów wystawienniczych Zamawiającego. Zakup i zamontowanie systemów urządzeń́ multimedialnych wskazanych w załączonej specyfikacji systemu multimedialnego i w projekcie wykonawczym Mykwy należy traktować jako przykładowe co oznacza iż systemy i urządzenia równoważne będą akceptowane. W ramach realizacji powyższego zadania należy dostarczyć odpowiedni sprzęt i wykonać prace instalacyjne na obiekcie zabytkowym, w kompleksie Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu. W ramach realizacji prac zadania należy: a)wyposażyć obiekty Mykwy i Piwnic Synagogi w systemy prezentacji audiowizualnej oraz systemy umożliwiające realizację audiowizualnych technik wystawienniczych, b) uruchomić w/w systemy i przeszkolić pracowników Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32321200-1

Dodatkowe kody CPV: 39133000-3, 45311000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 486000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Audio TECH S. Kamiński A. Urbaniak Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chrzanowskiego 62
Kod pocztowy: 51-141
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 597780.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 560880.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 597780.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych