Ogłoszenie nr 510097805-N-2020 z dnia 04.06.2020 r.
Gmina Rudniki: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529414-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540069111-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rudniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139858600000, ul. Wojska Polskiego  12A, 46-325  Rudniki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 35-95-072, e-mail przetargi@rudniki.pl, faks 343 595 013.
Adres strony internetowej (url): www.rudniki.pl; www.bip.rudniki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or.271.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie 1.Przedmiotem zamówienia jest: zadanie nr 1 – Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Φ 50 ÷ 75 mm długości 1 947 m wraz z przyłączami i przydomowymi pompowniami ścieków – 41 kpl. w Jaworznie Bankowym. CZĘŚĆ I zamówienia - Zadanie nr 1 pod nazwą : Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami Sieć wodociągowa w m. Słowików na odcinku W6-Hp3 wykonać z rur ciśnieniowych PEHD Φ 90 x 5,4 mm – PE100 RC PN 10 SDR 17, L=705,61 m o połączeniu zgrzewanym doczołowo lub elektrooporowo. Uzbrojeniem sieci wodociągowej jest armatura potrzebna do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji sieci: • Zasuwa odcinająca DN80 z obudową i skrzynką żeliwną – 3 kpl. • Hydrant podziemny DN80 z zasuwą DN80 odcinającą - 3 kpl. Na sieci wodociągowej zaznaczono odejścia przyłączy wodociągowych tzw. sięgacze do granicy działki nr 307 ( droga) z rur polietylenowych PEHD 100 Φ 40 x 3,7 mm, PN16, SDR 11, L= 7,0 m. Włączenie do sieci wodociągowej należy wykonać poprzez zamontowanie odgałęzienia siodłowego z nawiertką Dz 90/40 mm – 5 kpl. Odcięcie dopływu wody do posesji wykonać z pomocą zasuwy Dn 40 mm z króćcami PE 100 SDR 11 – 5 kpl. Przewody sieci wodociągowej należy układać metodą bezwykopową tzw. przewiertami sterowanymi. W miejscach załamania sieci oraz w miejscach montażu węzłów należy montować betonowe bloki oporowe. Przyjęto wykopy otwarte pod gniazda monterskie na sieci, przy węzłach hydrantowych oraz sięgaczach przyłączeniowych. Zagłębienie sieci wodociągowej ok. 1,5 m Zakres robót podstawowych: Wyszczególnienie Jedn. Ilość Sieć wodociągowa , w tym : Rurociągi PE  90 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 705,61 Zasuwa odcinająca DN80 z obudową i skrzynką żeliwną kpl. 3 Hydrant podziemny DN80 z zasuwą DN80 odcinającą kpl. 3 Odejścia przyłączy wodociągowych do granicy działki drogowej Φ 40 mm m 7,0 Zasuwa Dn 40 mm z króćcami PE 100 SDR 11 kpl. 5 CZĘŚĆ II - Zadanie nr 2 p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Φ 50 ÷ 75 mm długości 1 947 m wraz z przyłączami i przydomowymi pompowniami ścieków – 41 kpl. w Jaworznie Bankowym. Ścieki z poszczególnych gospodarstw domowych dopływać będą grawitacyjnie do przydomowych pompowni zlokalizowanych na każdej posesji. Pompownie przydomowe dopływające ścieki przetłaczać będą do rurociągów zbiorczych i dalej rurociągiem tranzytowym do istn. oczyszczalni ścieków w Rudnikach. Dla budynków jednorodzinnych projektuje się zamontować pompownie przydomowe z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy Φ 800 mm. W komorze pompowni o głębokości 2,5 m zamontowana będzie jedna pompa wyporowa z rozdrabniarką o wyd. Q = 0,7 l/s i mocy 1,1 kW. Szafkę sterowniczą pompowni przydomowej wyposażyć dodatkowo w: - zabezpieczenie pompy przed dłuższą pracą przez zawór bezpieczeństwa - wyłącznik czasowy, - opcję pracy synchronicznej - poprzez zabudowę układu sterującego opartego o zegar z odbiornikiem sygnału wzorca atomowego DCF dla 10 kpl. pompowni pracujących na rurociągu Ø75 PE. Rurociągi tłoczne ścieków wykonać z rur PE100RC, SDR 17, PN 1,0 MPa,  4075 mm (rury do przewiertów horyzontalnych). Połączenia rurociągów za pomocą kształtek elektrooporowych PE100, PN10 lub za pomocą zgrzewów doczołowych przy wykonywaniu przewiertów sterowanych. Na rurociągu zbiorczym zamontować zasuwę odcinającą Dn65. W najwyższym punkcie sieci na rurociągu Ø75PE zabudować studzienkę odpowietrzającą Ø1200 bet. z odpowietrznikiem Dn50 i zasuwami odcinającymi. Połączenia kołnierzowe powinny być wykonane przy użyciu śrub nierdzewnych. Rurociągi tłoczne ścieków układać na głębokości 1,4÷2,0 m p.p.t. Głębokość posadowienia rurociągów na poszczególnych odcinkach uzależniona jest od faktycznego posadowienia istn. uzbrojenia podziemnego. Rurociągi tłoczne ścieków w całości układać bezwykopowo metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego. Przewiert sterowany dla danej średnicy rurociągu wykonywany będzie odcinkami o długości do 200 mb. Po ułożeniu metodą przewiertu sterowanego odcinka rurociągu, wykonywane będą odkrywki w miejscach planowanego montażu kształtek (odgałęzień siodłowych dla przyłączy, zasuw itp.). Przejścia poprzeczne pod drogą krajową wykonane zostaną metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego w rurach osłonowych. Zakres robót podstawowych: Wyszczególnienie Jedn. Ilość Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa , w tym : m 1 947 - rurociągi ciśnieniowe PE  75 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 1 385 - rurociągi ciśnieniowe PE  63 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 480 - rurociągi ciśnieniowe PE  50 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 82 Studzienka rewizyjna bet.  1200 mm z odpowietrznikiem Dn50 i 2 zasuwami nożowymi Dn 65 mm kpl. 1 Zasuwa kanaliz. żel. kołnierz. dn 65 mm z obudową i skrzynką uliczną kpl. 1 Przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe, w tym : szt. 41 - przyłącza kanaliz.ciśn. PE  40 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 775 - pompownie przydomowe ścieków zamontowane w podziemnej komorze z PE  800 mm wraz z zasilaniem energetycznym kpl. 41 Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia. 2. Opis wymagań Zamawiającego Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp oraz posiadać będzie niezbędne certyfikaty, normy lub aprobaty oraz będzie zgodny z normami obowiązującymi dla obiektów publicznych. 3. Szczegółowy zakres robót w tym m. in. opis ogólny przedmiotu zamówienia, charakterystyczne parametry inwestycji, opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, warunki wykonania i odbioru prac projektowych, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rysunki określone zostały w dokumentacji projektowej. 4.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 .), Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentach przetargowych, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ww. ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie autora dokumentacji, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. Na etapie realizacji umowy ( w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie. 6.Wykonawca zamówienia we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem danego terenu zorganizuje plac i zaplecze budowy. 7.Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną w tym dokumentację powykonawczą. 8.Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp ( dotyczy zadania 1 i 2) 9.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: osoby wykonujące roboty ziemne, montażowe, elektryczne, obsługi urządzeń i maszyn budowlanych, zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)- )– szczegółowo opisany w pkt 23 SIWZ. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami ( dotyczy zadania 1 i zadania 2) 10.Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 –letniej gwarancji na wykonane roboty. ( okres gwarancji podlega ocenie). Uwagi: 1. Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku nie otrzymania dofinansowania inwestycji w ramach: Budowy kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1 pod nazwą : Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 140431.35
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INSTALKAN s.c. Daniel Solecki i Dariusz Solecki
Email wykonawcy: instalkan@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Długa 20
Kod pocztowy: 98-330
Miejscowość: Pajęczno
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 76226.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76226.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 256574.62
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2 p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Φ 50 ÷ 75 mm długości 1 947 m wraz z przyłączami i przydomowymi pompowniami ścieków – 41 kpl. w Jaworznie Bankowym.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 696605.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej "ECOKOM" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: ecokom-luboszyce@wp. pl
Adres pocztowy: ul. Opolska 21
Kod pocztowy: 46-022
Miejscowość: Luboszyce
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 659329.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 659329.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1719848.73
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych