Ogłoszenie nr 510539518-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.
Urząd Gminy: Modernizacja hydroforni w Dobrucie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 594716-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. Szkolna  8, 26-505  Orońsko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. -, e-mail gmina@oronsko.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja hydroforni w Dobrucie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RGK.271.11.2020.JS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem postępowania jest modernizacja instalacji technologicznej istniejącej stacji wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Dobrut, gmina Orońsko, polegającą na napowietrzeniu i filtracji wody ze studni w celu zmniejszenia w niej zawartości żelaza i manganu. Na działce Stacji uzdatniania Wody w Dobrucie zlokalizowane są: • Studnia głębinowa, • Budynek z zestawem hydroforowym w pomieszczeniu technologicznym, pomieszczeniem chlorowni, sanitarnym i magazynowym, • Zbiornik terenowy wody surowej (zbiornik wyrównawczy) magazynujący wodę surową pompowaną ze studni głębinowej. Na terenie działki znajduje się studnia głębinowa będąca ujęciem wody dla stacji. Studnia nawiercona została w 1995 roku i jej zasoby eksploatacyjne wynoszą Q=30,3m3/h. Głębokość studni ok. 45m. Statyczne zwierciadło wody na głębokości ok. 5m ppt. Depresja - ok. 11.5m. W studni zapuszczono pompę typ Hydro-vacuum GBC 3.3 o mocy silnika 4,0kW. Modernizowana instalacja znajduje się w istniejącym budynku wolnostojącym, murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. W pomieszczeniu technologicznym znajduje się zestaw wodomierzowy, zestaw hydroforowy wyposażony w cztery pompy o mocy 1,1 kW każda oraz dodatkową pompę o mocy 4,5kW. Jedna z pomp o mocy 1,1 kW jest wyłączona z eksploatacji. Cały zestaw pracuje z wydajnością ok. 20m3/h. Zestaw pompowy jest zużyty i kwalifikuje się do wymiany. W pomieszczeniu chlorowni znajduje się chlorator ze zbiornikiem podchlorynu, umywalka i wpust podłogowy. W pomieszczeniu sanitarnym znajduje się muszla ustępowa i umywalka. Budynek posiada wentylację. Woda ze studni głębinowej pompowana jest obecnie do zbiornika terenowego wody. Jest to zbiornik stalowy, obsypany ziemią. Zbiornik jest o pojemności 100m3. Woda pompowana jest ze studni do terenowego zbiornika wody i stąd zestawem pomp w budynku pompowni woda tłoczona jest do sieci zbiorczej. Obecnie woda nie jest uzdatniana z wyjątkiem jej chlorowania. Ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu w wodzie surowej ze studni wymaga rozbudowy stacji o odżelazianie i odmanganianie wody.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232430-5

Dodatkowe kody CPV: 65111000-4, 65120000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 266674.29
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU "JA-MAR" Jaacek Przestrzelski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wesoła 87
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 328009.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 328009.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 372690.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych