Ogłoszenie nr 510437664-N-2021 z dnia 06.12.2021 r.
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej: Zakup środków ochrony indywidualnej dla Oddziału XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Terapii Uzależnienia Współuzależnienia od Alkoholu Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 29807000000000, ul. ul. Nowowiejska  27, 00-665  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 8252031 w. 355, 356, e-mail zamowienia-publiczne@wp.pl, faks 022 8252031 w. 355.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalnowowiejski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup środków ochrony indywidualnej dla Oddziału XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Terapii Uzależnienia Współuzależnienia od Alkoholu Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
33/DA/2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem Umowy jest „Zakup środków ochrony indywidualnej dla Oddziału XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Terapii Uzależnienia Współuzależnienia od Alkoholu Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”. Zamówienie realizowane jest w związku z zawartą umową nr W/UMWM-UU/UMZD/3565/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. i aneksem nr 1/2021 i nr 2/2021 z Województwem Mazowieckim, w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021 – 2025, stanowiącego załącznik do uchwały nr 449/218/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2021 r. (Rozdział VI, Obszar 3, Cel 3.1, Działanie 1), w związku z art. 114 ust.1 pkt 5 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711). Województwo udzieliło dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. 2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18143000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienia udzielono na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) dodanego przez art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.2020 r. poz. 2112) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2020 r. dodanego przez art. 6a ust. 1 zmieniony przez art. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r. oraz dodanego przez art. 6a ust. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r. Asortyment będący przedmiotem niniejszego zamówienia jest niezbędny w związku z zapobieganiem epidemii wywołanej COVID – 19 i ma na celu zapewnić personelowi i pacjentom Szpitala Nowowiejskiego należyte bezpieczeństwo i ochronę. Należy wskazać, iż gdy mowa jest o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19845.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DRIVE1 MED POLAND spółka z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ostrobramska 101
Kod pocztowy: 04-041
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21432.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21432.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21432.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowa nr 34/DA/2021 została zawarta w dniu 01.12.2021 r. w Warszawie z ww. Wykonawcą na "Zakup środków ochrony indywidualnej dla Oddziału XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Terapii Uzależnienia Współuzależnienia od Alkoholu Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”, m.in. na: maski FFP3 w ilości 550 szt. i kombinezony barierowe w ilości 1120 szt.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych