Ogłoszenie nr 510065330-N-2019 z dnia 03.04.2019 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej p.n. Projekt termomodernizacji i modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 a, b, c, d w Rybniku”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 516903-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej p.n. Projekt termomodernizacji i modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 a, b, c, d w Rybniku”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.2120.0010.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 a, b, c ,d w Rybniku – niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Charakterystyka ogólna obiektu Budynek przy ul. Zebrzydowickiej 31 a, b, c, d to obiekt w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczony, posiadający 5 kondygnacji (w tym piwnica) oraz strych. W budynku znajdują się cztery klatki schodowe, w każdej znajduje się po 6 mieszkań. Poddasze jest wykorzystywane jako strych. Konstrukcja budynku jest tradycyjna. Ściany piwnic i nadziemia wykonano z cegły pełnej. Stropy nad piwnicą płyta żelbetowa oparta na belkach stalowych, stropy między piętrowe – drewniane belkowe. Budynek posiada dach o konstrukcji drewnianej płaskiej kryty papą. Budynek wyposażony jest w instalację gazową, elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych. Ogrzewanie pomieszczeń odbywa się za pomocą pieców węglowych. Parametry budynku: • rok budowy: 1920 r. • powierzchnia zabudowy: 506 m2 • kubatura: 8096 m3 • ilość mieszkań: 24 Wymagany zakres opracowania: 1) inwentaryzacja budowlana, 2) ocena stanu technicznego wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, i instalacji umiejscowionych w budynku w tym ekspertyzy techniczne stropów, fundamentów i dachu), 3) projekt budowlany uwzględniający art 5.1 Ustawy Prawo Budowlane wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, badaniami i opiniami oraz dokumentami stanowiącymi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę, 4) uzyskanie opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczącej wykonania robót modernizacyjnych i remontowych, 5) branżowe projekty wykonawcze zakresie konstrukcji , architektury, wod.-kan., elektrycznym, gazu, 6) przedmiary robót, 7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 8) projektowana charakterystyka energetyczna budynku, 9) audyt energetyczny, 10) kosztorysy inwestorskie,(wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji), 11) zbiorcze zestawienie kosztów wszystkich branż w formie tabelarycznej, 12) harmonogram wykonania robót budowlanych, 13) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 14) pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia. Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1) inwentaryzacji budowlanej – 2 egz., 2) projektu budowlanego - 5 egz., 3) projektów wykonawczych poszczególnych branż – 5 egz., 4) kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. z podziałem na poszczególne branże oraz stawki podatku VAT, 5) przedmiaru robót z podziałem na poszczególne branże wraz z tabelą elementów scalonych – 2egz. 6) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. 7) oceny stanu technicznego budynku (w tym ekspertyza techniczna budowlana stropów, fundamentów i dachu) – 4 egz. 8) harmonogramu wykonania robót budowlanych – 1 egz. 9) projektowanej charakterystyki energetycznej budynku – 2egz. 10) audytu energetycznego - 2 egz. 11) decyzji o pozwoleniu na budowę - 1 egz. Ww. opracowania powinny być przygotowane i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD – 2szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf i w wersji edytowalnej: - specyfikacje techniczne i inne dokumenty tekstowe (format doc lub odt); - mapki i rysunki w formacie dxf lub dwg; - przedmiary, kosztorysy – w formacie *.ath lub *.kst (V 4.36 lub niższa). Dane do projektowania: 1) zaprojektować po 6 mieszkań w każdej klatce schodowej wyposażonych w węzeł sanitarny, kuchnię łącznie z przyborami i urządzeniami, w tym 1 mieszkanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo na parterze, 2) uzyskać wszystkie wymagane prawem zatwierdzenia odpowiednich organów, 3) dostosować wejścia do budynku umożliwiające komunikację osobom niepełnosprawnym ruchowo do jednego mieszkania. 4) wykończenie mieszkań i klatki schodowej: - ściany, sufity – tynki III kat., gładzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, kuchnia – płytki ścienne nad urządzeniami i blatem kuchennym (fartuch), łazienka – płytki ceramiczne ścienne, klatka schodowa – tynki III kat., gładzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, lamperia – farba olejna, - podłogi, posadzki – pokoje panele 4 stopień ścieralności, przedpokój, kuchnia, łazienka – płytki ceramiczne podłogowe, schody, spoczniki, podesty – płytki ceramiczne, naprawa okładzin typu lastrico, wymiana naprawa balustrady, - stolarka drzwiowa i okienna w budynku zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi , - wyposażenie: kuchni – zlewozmywak, kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, łazienka – przepływowy gazowy podgrzewacz wody, wanna lub kabina prysznicowa, umywalka, ubikacja kompaktowa (dodatkowe wyposażenie łazienki dla osoby niepełnosprawnej w uchwyty, siedzisko oraz urządzenia i przybory), 5) zaprojektować instalację centralnego ogrzewania mieszkań i pomieszczenie wymiennikowni zgodnie z warunkami technicznymi PGNiG Termika, 6) zaprojektować pełną termomodernizację budynku docieplenie ścian piwnic wraz z izolacją przeciwwilgociowa, ścian nadziemia, dachu lub stropu nad ostatnią kondygnacją (wraz z remontem dachu), stropu nad piwnicą. 7) zaprojektować wentylację pomieszczeń kuchni i łazienki oraz przewody spalinowe. Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji w terenie i w budynku, 2) uzyskanie danych do projektowania, 3) wykonanie opinii o stanie technicznym budynku wraz z ekspertyzą stropu, 4) uzyskanie odpowiednich podkładów geodezyjnych, 5) uzyskanie uzgodnień , opinii i postanowień do opracowywanego zakresu projektu, 6) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem potwierdzone notatką służbową, 7) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: a) architektonicznej, b) konstrukcyjno-budowlanej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy przedłożyć dokumentację Zamawiającemu celem dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych wad w terminie do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów w pomieszczeniach przedmiotowego budynku. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia. Nadzór obejmuje branżę architektoniczną, konstrukcyjno – budowlaną, branżę instalacyjną: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną i polega na : 1) sporządzaniu zastępczych rozwiązań projektowych (ujawnionych rozbieżności między stanem faktycznym a projektowanym), 2) bieżącym konsultowaniu problemów powstałych w trakcie realizacji projektu, 3) udziale w cyklicznych spotkaniach wykonawców z inspektorami, 4) ocenie poprawności i jakości prowadzonych robót oraz ich zgodność z rozwiązaniami zawartymi w projekcie. Czynności nadzoru wykonywane będą w miarę potrzeby, na żądanie Zamawiającego zgłoszone z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: Należy zaprojektować jedno mieszkanie oraz wejście do tego mieszkania i dojazd do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 4) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r., - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. - Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 92697.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Szweda Marcin MS Instal
Email wykonawcy: mszweda@msinstal.pl
Adres pocztowy: ul. Brzezińska 8A
Kod pocztowy: 44-203
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 76260.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76260.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 108978.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych