Ogłoszenie nr 510000456-N-2022 z dnia 14.01.2022 r.
Nadleśnictwo Świdnica: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świdnica – leśnictwo Bojanice, Zagórze (art. 214 ust. 1 pkt 7).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Świdnica, Krajowy numer identyfikacyjny 93102410300000, ul. ul. Sikorskiego  11, 58-100  Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8522333, 8522493, e-mail ewa.siwak@wroclaw.lasy.gov.pl, faks 746 404 390.
Adres strony internetowej (url): www.https://swidnica.wroclaw.lasy.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świdnica – leśnictwo Bojanice, Zagórze (art. 214 ust. 1 pkt 7).
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SA.270.2.2022
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Bojanice, Zagórze dotyczące pozyskania i zrywki drewna oraz ochrony lasu i hodowli lasu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77200000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający udzielił zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług do usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego, a zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (2020/S 203-493765 z dnia 19.10.2020 Ogłoszenie o zamówieniu) i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości szacunkowej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2022
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 415824.31
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: FUH DEES Dorota Mikołajczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bojanice 42
Kod pocztowy: 58-100
Miejscowość: Bojanice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Zrywka i Pozysk Drewna Ryszard Pszetocki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nowa Wieś 154
Kod pocztowy: 58-308
Miejscowość: Wałbrzych
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Zrywka i Pozyskanie Drewna Mirosław Peszko
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Świdnicka 99/3
Kod pocztowy: 57-401
Miejscowość: Nowa Ruda
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Leśne Andrzej Kuster
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Świerki 95/3
Kod pocztowy: 57-401
Miejscowość: Ludwikowice Kłodzkie
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: DAW-TRANS Usługi Transportowe, Usługi Leśne Grzegorz Dawiec
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: os. Podgórze 29
Kod pocztowy: 58-100
Miejscowość: Lutomia
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 449090.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 449090.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 449090.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający udzielił zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług do usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego, a zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (2020/S 203-493765 z dnia 19.10.2020 Ogłoszenie o zamówieniu) i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości szacunkowej.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych