Ogłoszenie nr 510537892-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy: wymiana pieców na pompy ciepła

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584630
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 010836340, ul. ul. Trakt Lubelski  353, 04-667  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 277 35 00, e-mail wawer.zgn.nz@um.warszawa.pl, faks 22 277 35 67 .
Adres strony internetowej (url): zgn-wawer.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wymiana pieców na pompy ciepła
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
448/NZ/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: - Demontaż starych urządzeń grzewczych, - Montaż jednostki grzewczej zewnętrznej typu Multi Split, - Montaż instalacji grzewczej w lokalu, - Montaż instalacji elektrycznej do pompy ciepła, - Sprawdzenie samoczynnego wyłącznia zasilania elektrycznego, - Wykonanie tynków uzupełniajacych, - Dwukrotne malowanie starych tynków farbami emlsyjnymi, - Roboty porządkowe, wywóz gruzu. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonać zgodnie z: - Kosztorysami ofertowymi, - Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; - Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45331100-7

Dodatkowe kody CPV: 45331100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część I - ul. Bysławska 102 lok 1 i 2; ul. Derkaczy 57 lok 1; ul. Oliwkowa 14 lok 4; ul. Patriotów 79 lok 5; Włókiennicza 33 lok 1 i 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 604279
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MTC Michał Hać
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Piłsudskiego 10/2 lok 11
Kod pocztowy: 05-410
Miejscowość: Józefów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 123816
Oferta z najniższą ceną/kosztem 123816
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 182193
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II - ul. Włókiennicza 64/66 lok 1,2,3,4,5; ul. Włókiennicza 68 lok 1,2,4,5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 604279
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Handlu i Usług JURAND s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rejtana 9
Kod pocztowy: 85-032
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 295136
Oferta z najniższą ceną/kosztem 295136
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 433680
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część III – ul. Homera 20 lok 1 i 2A; ul. Podkowy 15 lok 6; Szreniawska 3A lok 1; ul. Widoczna 77 lok lok 2 i 3; ul. Wilgi 34A lok 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 604279
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 227089
Oferta z najniższą ceną/kosztem 227089
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 295971
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych