Ogłoszenie nr 510427547-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni: Przebudowa placu zabaw przy ul. Romanowskiego 52, 54 i 56 w Gdyni (BO)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 768044-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 22035628700000, ul. ul. 10 Lutego  24, 81-364  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, e-mail refzampub@zdiz.gdynia.pl, faks 058 6622841.
Adres strony internetowej (url): www.zdiz.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa placu zabaw przy ul. Romanowskiego 52, 54 i 56 w Gdyni (BO)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZP.271.67.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu zabaw przy ul. Romanowskiego 52, 54 i 56 w Gdyni, realizowana w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2019. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: a) robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni, dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz wyposażenia dodatkowego, b) dokumentacji odbiorowej powykonawczej, którą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie papierowej - 2 egz. w formie elektronicznej w formacie .pdf na nośniku USB/CD - 1 egz. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają: a) Projekt budowlano-wykonawczy – załącznik A do siwz, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – załącznik B do siwz, c) Przedmiar robót budowlanych/Kosztorys ofertowy – załączniki C do siwz, d) Wzór umowy – załącznik nr 10 do siwz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112700-2, 45112723-9, 37535200-9, 45342000-6, 77314100-5, 45233250-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 276291.87
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GREEN POLAND Krzysztof Polakowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 12
Kod pocztowy: 84-206
Miejscowość: Gniewowo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 286836.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 259440.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369728.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych