Ogłoszenie nr 510538033-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
Gmina Purda: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Prejłowie” w ramach realizacji operacji: ”Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Purda – etap II (Prejłowo, Szczęsne)”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611323-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540240135-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Purda, Krajowy numer identyfikacyjny 51074318900000, ul. Purda  19, 11-030  Purda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 122 223, e-mail r.bak@purda.pl, faks 895 122 280.
Adres strony internetowej (url): https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Prejłowie” w ramach realizacji operacji: ”Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Purda – etap II (Prejłowo, Szczęsne)”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.42.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Prejłowo, gmina Purda. Planuje się wykorzystanie istniejących studni głębinowych i włączenie ich do nowego układu technologicznego - Zakres robót – branża budowlana budowa budynku z wykonaniem ścian zewnętrznych trójwarstwowych oraz ścian wewnętrznych, wykonanie dachu dwuspadowego pokrytego dachówką, odwodnienia dachu, wykonanie przewodów wentylacyjnych, wykonanie fundamentów pod budynek, zbiornik wody czystej, zestawy filtrów oraz sprężarki, wykonanie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych, chodników oraz placu manewrowego, wykonanie ogrodzenie terenu i osłony śmietnika, - Zakres robót – branża sanitarno-technologiczna demontaż obudów studziennych i montaż nowych obudów, montaż pomp głębinowych, wykonanie przewodów między obiektowych, układu napowietrzania wody, montaż filtrów uzdatniających wodę wraz z niezbędną armaturą, montaż zbiornika wody uzdatnionej o pojemności nie mniej niż 100 m³, wykonanie zestawu pomp II stopnia, odstojnika wód popłucznych wraz z renowacją kanału technologicznego i oczyszczenie odbiornika wód popłucznych, wykonanie chlorowni oraz studni neutralizacyjnej, zbiornika na ścieki sanitarne, rozdzielni technologicznej wraz z systemem monitoringu GPRS. - Zakres robót – branża elektryczna wykonanie zasilania obiektu z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego, wykonanie rozdzielni głównej oraz szafy rozdzielczej, instalacji elektrycznej, ogrzewania wraz z piecami akumulacyjnymi, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, sterowania urządzeń technologicznych, wykonanie instalacji odgromowej i przeciwporażeniowej. Ważne: Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostawy wody podczas budowy stacji uzdatniania wody. W zakres zadania nie wchodzi dostawa agregatu prądotwórczego, budowa zbiornika wody uzdatnionej ZB2 oraz rozbiórka istniejącego budynku SUW. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45252120-5

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45450000-6, 45330000-9, 45310000-3, 45340000-2, 45312310-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W dniu 07 grudnia 2020 r. o godzinie 11:30 miało miejsce otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Na jawnej sesji otwarcia podano kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 518 923,01 złotych brutto. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty: Hydro-Partner Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno - 2 899 500,00 zł, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System Sp. z o.o., ul. Mazurska 30a, 19-400 Olecko - 3 125 430,00 zł, MM Instal S.C., ul. Władysława Gębika 55/24, 10-691 Olsztyn - 2 789 640,00 zł. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych