Ogłoszenie nr 510418567-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Gmina Nowa Wieś Wielka: Budowa nawierzchni ulicy Zaspa w Olimpinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774507-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540402674-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Nowa Wieś Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 92350671000000, ul. ul. Ogrodowa  2, 86-060  Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3206868, 3206849, e-mail a.wysota@nowawieswielka.pl, faks 523 206 850.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nowawieswielka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa nawierzchni ulicy Zaspa w Olimpinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPL.271.29.2020.AW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni ulicy Zaspa w Olimpinie o długości 246 m. Zaplanowano budowę jezdni, chodników, zjazdów na posesję oraz odwodnienie ulicy poprzez kanalizację deszczową. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm. Projektowana szerokość jezdni 5,50 m, która uwarunkowana jest szerokością istniejącego pasa drogowego i zagospodarowaniem ulic. Przy jezdni zaprojektowano chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm o szerokości 1,25 - 2,23 m. Zjazdy na posesję znajdują się w miejscach istniejących zjazdów. Szerokość zjazdów została dostosowana do szerokości istniejących bram. Odwodnienie przedmiotowego terenu przewidziano poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej podłączoną do istniejącej sieci. Woda odprowadzana będzie do projektowanych wpustów ulicznych, a następnie do kanalizacji deszczowej poprzez studnie rewizyjne. Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur o średnicy 200-300 mm z tworzywa klasy „SN8”, łączonych na wcisk i uszczelkę gumową.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 812977.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Euro System Trans Szymon Rosochowicz
Email wykonawcy: eurosystem-trans@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Zimowa 17/11
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 706885.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 984003.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 984003.91
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych