Ogłoszenie nr 510071105-N-2019 z dnia 11.04.2019 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy budynku ul. Mikołowska 130 w Rybniku’’

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 522137-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy budynku ul. Mikołowska 130 w Rybniku’’
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.2120.0014.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku, niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Charakterystyka ogólna terenu Istniejący teren przy budynku stanowi zieleń, dojazd i dojścia do klatki oraz schody do ogrodu, które są w złym stanie technicznym i wymagają remontu. Brak jest odpowiedniego zagospodarowania i małej architektury. Zakres opracowania obejmuje działki nr: 2316/282 oraz dojazd poprzez działki: 2315/283, 1071/283. Wymagany zakres opracowania: 1. dostarczenie dokumentacji projektowej w 4 egz. ,w skład której wchodzi: 1) projekt budowlany zagospodarowania terenu, 2) projekty wykonawcze: a) projekt wykonawczy ukształtowania nawierzchni – dojazdy, chodniki, odwodnienie, b) projekt wykonawczy małej architektury i zieleni – ławki, ogrodzenie, zieleń miejsce zabaw, c) projekt wykonawczy naprawy schodów – zejście do ogrodu, 2. kosztorysy inwestorskie i przedmiary – 2 egz., 3. specyfikacja techniczna – 2 egz., 4. uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Ww. opracowania powinny być przygotowane w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane oraz w wersji elektronicznej w postaci plików edytowalnych. Obowiązujące formaty: kosztorysy z przedmiarami (format ath), specyfikacje techniczne, opisy (doc, odt), mapy (dxf) i rysunki (dwg). Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji w terenie, 2) uzyskanie danych do projektowania, 3) uzyskanie podkładów geodezyjnych, 4) uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, 5) uzyskanie wypisu z ksiąg wieczystych działek, 6) uzgodnienie zakresu robót z właścicielami sąsiednich działek a w szczególności z działek dojazdowych, 7) uzyskanie uzgodnień i opinii do opracowywanego zakresu projektu – miedzy innymi z Wydziałem Dróg, Wydziałem Gospodarki Komunalnej, oraz z właścicielami uzbrojenia podziemnego, 8) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, drogowej, 9) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa, 10) uzyskanie warunków technicznych do przyłączenia kanalizacji deszczowej, 11) konsultowanie z Zamawiającym rozwiązań projektowych. Zagospodarowanie terenu powinno obejmować ujęcie i odprowadzenie wody opadowej z przyległego terenu, wymianę poziomych odpływów kanalizacji deszczowej od czyszczaków rur spustowych do pierwszych studni, wydzielenie miejsc na gromadzenie odpadów, utwardzenia dojazdów, dojść do budynku. Małą architekturę w zakresie śmietników, ławek, stojaków na rowery, schodów terenowych. Zapewnienie w miarę możliwości miejsc postojowych dla samochodów. Koncepcję zagospodarowania należy na bieżąco uzgadniać z zamawiającym. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu celem dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych wad w terminie do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów terenu oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia. Nadzór obejmuje branżę konstrukcyjno – budowlaną i polega na : 1) sporządzaniu zastępczych rozwiązań projektowych (ujawnionych rozbieżności między stanem faktycznym a projektowanym), 2) bieżącym konsultowaniu problemów powstałych w trakcie realizacji projektu, 3) udziale w cyklicznych spotkaniach wykonawców z inspektorami, 4) ocenie poprawności i jakości prowadzonych robót oraz ich zgodność z rozwiązaniami zawartymi w projekcie. Czynności nadzoru wykonywane będą w miarę potrzeby, na żądanie Zamawiającego zgłoszone z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: w dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy uwzględnić utwardzenie terenów wokół budynku, co w znacznym stopniu ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 4) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71222000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy budynku ul. Mikołowska 130 w Rybniku’’
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29719.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BAUHAUS projekt Andrzej Kubica
Email wykonawcy: biuro@bauhaus-projekt.pl
Adres pocztowy: ul.Chrobrego 6
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18950.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18950.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44280.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych