Ogłoszenie nr 510418358-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki: Ubezpieczenie mienia i OC Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 777070-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540397257-N-2021, 540402584-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Pełnomocnik Zamawiającego - Mentor S.A. 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 177- 181,Broker ubezpieczeniowy - zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1994 r., nr 475, NIP 95600- 03- 240 REGON nr 870245914, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu,VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031423,opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 784.628 zł Tel: (56) 66-93-300 Fax: (56) 66-93- 304 strona internetowa:www.mentor.pl

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. al. Lotników   32/46, 02-668  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5487700, 22 5487700, e-mail agata.zygler@imif.lukasiewicz.gov.pl, katarzyna.klimowska@imif.lukasiewicz.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://imif.lukasiewicz.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ubezpieczenie mienia i OC Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
K1/73/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki”. Część I : Ubezpieczenie mienia, w tym : - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR), - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI), Część II : Ubezpieczenie OC, w tym : - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia (OC) z włączeniem OC za produkt. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66515000-3, 66516000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Ubezpieczenie mienia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 333285.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chłodna 51
Kod pocztowy: 00-867
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 257028.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 303710.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 257028.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Ubezpieczenie OC
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 132000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 162
Kod pocztowy: 02-342
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 104000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 104000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 104000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych