Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500030758-N-2018 z dnia 09-02-2018 r.
Urząd Gminy Lipnica Wielka: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Lipnica Wielka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Wielka w roku 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631249-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Lipnica Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica Wielka 518  , 34483   Lipnica Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 2634595, e-mail lipnicaw@gminyrp.pl, faks +48 18 2634597.
Adres strony internetowej (url): www.lipnicawielka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Lipnica Wielka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Wielka w roku 2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.14.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz.220 z późno zm.) na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Lipnica Wielka oraz jej jednostek organizacyjnych położonych na terenie gminy. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii zawiera załącznik Nr 5 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwa (stanowiące wzór załącznik nr 6 ). Energia elektryczna winna spełniać standardy techniczne zgodnie zobowiązującą ustawą Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, Przepisy BHP i aktualne Normy. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi 344.654 kWh. Szacunkowa ilość energii elektrycznej ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów kalkulacyjnych i nie stanowi zobowiązania do jej zakupu. Rzeczywista ilość zakupionej energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości energii elektrycznej. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru energii. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, tj. TAURON - Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późno zm.) zwanej dalej "Prawem energetycznym", zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy, przepisami kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie z Taryfą cen energii przedstawionych w ofercie przetargowej. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe • wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; • Spełnienie innych wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 137861.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: VERVIS sp z o.o.
Email wykonawcy: energia@vervis.pl
Adres pocztowy: ul. Zielna 47
Kod pocztowy: 87-800
Miejscowość: Włocławek
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 97968.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97968.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 104497.37
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych