Ogłoszenie nr 510430238-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zdunach: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUNACH W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 771677-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Zdunach, Krajowy numer identyfikacyjny 75006660400000, ul. Zduny  , 99-440  Zduny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 838 74 26, e-mail piotrek-wojcik1@wp.pl, faks 46 838 74 23.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ugzduny.nv.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUNACH W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/OSPZ/12/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, fundamentowych oraz dachu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garażowej. 3.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej załącznik do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45320000-6

Dodatkowe kody CPV: 45320000-6, 45262100-2, 45262110-5, 45321000-3, 45261000-4, 45261400-8, 45421132-8, 31524100-6, 45111200-0, 45262120-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUNACH W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY”.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 355 387,71 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę w wysokości 297 057,78 zł brutto. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie na przedmiotowe zadanie. W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych