Ogłoszenie nr 510073514-N-2019 z dnia 15.04.2019 r.
Stołeczna Estrada: Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby imprezy „23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik” w dniu 11 maja 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 524182-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Stołeczna Estrada, Krajowy numer identyfikacyjny 27819000000000, ul. ul. Marszałkowska  , 00-683  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 849-32-86, e-mail estrada@estrada.com.pl, faks 0-22 646-49-39.
Adres strony internetowej (url): www.estrada.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby imprezy „23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik” w dniu 11 maja 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot Postępowania obejmuje wynajem, montaż, obsługę, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych. 1)Hala namiotowa 10,0 m. x 10,0 m./ h. min. 2.8 m przy wejściu – 2 szt. 2)Hala namiotowa 5,0 m x 5,0 m./ h. min. 2.8 m. przy wejściu – 158 szt. 3)Namiot szybkorozkładany o wymiarach od 5,0 do 5,3 m x od 5,0 do 5,3 m./ h. min. 2.4 m przy wejściu w kolorze białym - 13 szt. 4)Namiot szybkorozkładany o wymiarach od 2,5 do 3,0 m x od 5,0 do 6,0 m./ h. min od 2,1 m do. 2.4 m przy wejściu w kolorze granatowym lub czarnym - 41 szt. 5)Namiot szybkorozkładany o wymiarach 3,0m x 3,0m h.min. 2,4m przy wejściu w kolorze białym-3 szt. 6)Ciężary i obciążenia do namiotów szybkorozkładanych; 7)Dyżur sześciu osób technicznych w czasie trwania imprezy od godz.7.00 do godz.20.00 Namioty szybkorozkładane i hale namiotowe winny spełniać następujące wymogi: 1)Hala namiotowa zbudowana z modułów 5,0 m x 5,0 m, wraz z podłogą, tworząca ciąg wystawienniczy wg planu usytuowania namiotów; 2)Konstrukcja stalowo-aluminiowa; 3)Pokrycie z tkaniny nieprzemakalnej o jednakowej kolorystyce , zapewniające pełną szczelność plandek dachowych 4)Namiot szybkorozkładany i każdy moduł hali namiotowej zabudowane z trzech stron, plus dach, czwarta strona otwarta; 5)Na ścianach bocznych dopuszcza się zastosowanie okien łukowych z przezroczystej plandeki; 6)Być może zaistnieje potrzeba podziału 15% namiotów i hal namiotowych dodatkową ścianką (z materiału jak pokrycie) umieszczoną wzdłuż lub w poprzek namiotu. 7)Podłogi pod wszystkimi namiotami i halami nie mogą być wyższe niż 20 cm; 8)Podłogi w halach namiotowych modułowe, spięte klamrami na stabilnej podbudowie z kratownicy; 9)W miejscach, gdzie spadek powierzchni na długości jest większy niż 2% wyrównanie podłóg namiotów i hal namiotowych do poziomu nie przekraczającego 2% spadku na długości; 10)Istnieje możliwość innego ustawienia 20% namiotów i hal namiotowych dostosowanych do uzgodnionych ciągów co zostanie ustalone przez Zamawiającego i Wykonawcę najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem montaży. 11)Wymagane kolory to biały i granatowy; 12)Hale namiotowe i namioty nie mogą być mocowane do gruntu, muszą posiadać konstrukcję samonośną; 13)Hale namiotowe i namioty muszą zostać ustawione zgodnie z załączonym planem usytuowania namiotów, który stanowi załącznik nr 6; 14)Wykonawca konstrukcji jest zobowiązany do dostarczenia atestów na trudnopalność, bądź niepalność materiałów użytych do wykonania zamówienia, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. 15)Pod wszystkimi namiotami szybkorozkładanymi drewniana podłoga z płyt OSB lub innych płyt drewnianych 16)Pod częścią namiotów szybkorozkładanych -10 sztuk-wypoziomowana podłoga z modułowych podestów scenicznych zabezpieczona barierkami z trzech stron 17)Hale namiotowe 5mx5m i hale namiotowe 10m x10m w jednolitym kolorze białym 18)Pod dwoma halami namiotowymi 5x5m wzmocniona podłoga Wykonawca sprawuje pełen nadzór realizatorski nad prawidłowym wykonaniem zamówienia. Miejsce wykonania zamówienia 11 maja 2019 r. PGE Narodowy w Warszawie. Montaż przedmiotu zamówienia nastąpi w dniach 7-9.05.2019 w godzinach 6:00-22:00 oraz 10 maja 2019 r. do godz. 17.00. Pełna gotowość i przekazanie namiotów 10 maja 2019 r. godz. 17.00. Demontaż od dnia 11.maja.2019.od godz.21.00 do dnia 13 maja do godz,.19.00
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45223100-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 290000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Alter Bossar s.c. Bożena, Adam i Karol Sarapata
Email wykonawcy: biuro@alterbossar.pl
Adres pocztowy: Osiedle Przyjaźni 29 m.2
Kod pocztowy: 01-355
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 347733.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 347733.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 347733.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych