Ogłoszenie nr 500025261-N-2018 z dnia 02.02.2018 r.
Gmina Pokój: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe w ramach projektu realizowanego w placówkach przedszkolnych w gminie Pokój pn.”Przedsiębiorczy przedszkolak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedsiebiorczy Przedszkolak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632147-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pokój, Krajowy numer identyfikacyjny 53141274000000, ul. ul. Sienkiewicza  8, 46-034   Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 693 085, e-mail zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl, faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej (url): bip.gminapokoj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe w ramach projektu realizowanego w placówkach przedszkolnych w gminie Pokój pn.”Przedsiębiorczy przedszkolak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
632147-N-2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych podzielonych na I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ,X części asortymentowych wg załącznika nr 5 w ramach projektu realizowanego w placówkach przedszkolnych w gminie Pokój pn. Przedsiębiorczy przedszkolak realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z transportem i wniesieniem pomocy dydaktycznych do budynku Urzędu Gminy Pokój. Szczegółowy opis zamówienia, zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych, ich specyfikację techniczną został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Podział na części zamówienia: Część I -Sprzęt multimedialny Część II - pomoce dydaktyczne na zajęcia językowe English cykl I Część III-pomoce dydaktyczne na warsztaty łamigłówki językowe Część IV -pomoce dydaktyczne na zajęcia językowe English everywere cykl III Część V- pomoce dydaktyczne na zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem TIK-Kraina Logicznego Myślenia Część VI- pomoce dydaktyczne na zajęcia dydaktyczno -logopedyczne Część VII-pomoce dydaktyczne na zajęcia gimnastyki Część VIII- pomoce dydaktyczne na zajęcia dydaktyczne Pan Robótka-Kreatywność Część IX- pomoce dydaktyczne na zajęcia rytmiczno -muzyczno- taneczne Część X- materiały biurowe Wymienione w opisie (załączniku nr 5 ) artykuły muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich. Jeżeli jest uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia. Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa Przyjęte opisy i typy przedmiotów zamówienia wskazane w załączniku nr 5 zostały użyte przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawiania w ofercie pomocy dydaktycznych równoważnych o niegorszych parametrach. Wszędzie tam gdzie zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu standardu , właściwości minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wskazane w SIWZ nazwy własne, symbole, modele mają charakter wzorcowy. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłową realizację zadania i cel dydaktyczny, jakiemu maja służyć. Wykonawca, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Kart produktu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie pomoce dydaktyczne wymienione we wszystkich częściach zamówienia fabrycznie nowe, pełnowartościowe i wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami pochodzącymi z oficjalnej dystrybucji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 39162000-5, 32322000-6, 39162110-9, 48520000-9, 37524100-8, 38653400-1, 30213100-6, 38652100-1, 37000000-8, 38651000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Sprzęt multimedialny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym termin związania ofertą upłynął 19.01.2018 r. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym przypadku 30 dni. Związanie ofertą oznacza, że wykonawca złożył oświadczenie woli w postaci oferty i zobowiązany jest w okresie związania zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych w ofercie. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zamawiający wystąpił do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, ponieważ nie mógł dokonać wyboru przed upływem terminu związania ofertą. Wykonawca w odpowiedzi nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym oferta wykonawcy zostaje odrzucona. Ponadto druga złożona oferta przewyższyła możliwości finansowe zamawiającego, który nie może zwiększyć środków na realizację zadania i zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II - pomoce dydaktyczne na zajęcia językowe English cykl I
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym termin związania ofertą upłynął 19.01.2018 r. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym przypadku 30 dni. Związanie ofertą oznacza, że wykonawca złożył oświadczenie woli w postaci oferty i zobowiązany jest w okresie związania zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych w ofercie. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zamawiający wystąpił do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, ponieważ nie mógł dokonać wyboru przed upływem terminu związania ofertą. Wykonawca w odpowiedzi nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym oferta wykonawcy zostaje odrzucona. Ponadto druga złożona oferta przewyższyła możliwości finansowe zamawiającego, który nie może zwiększyć środków na realizację zadania i zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część III-pomoce dydaktyczne na warsztaty łamigłówki językowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym termin związania ofertą upłynął 19.01.2018 r. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym przypadku 30 dni. Związanie ofertą oznacza, że wykonawca złożył oświadczenie woli w postaci oferty i zobowiązany jest w okresie związania zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych w ofercie. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zamawiający wystąpił do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, ponieważ nie mógł dokonać wyboru przed upływem terminu związania ofertą. Wykonawca w odpowiedzi nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym oferta wykonawcy zostaje odrzucona. Ponadto druga złożona oferta przewyższyła możliwości finansowe zamawiającego, który nie może zwiększyć środków na realizację zadania i zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Część IV -pomoce dydaktyczne na zajęcia językowe English everywere cykl III
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym termin związania ofertą upłynął 19.01.2018 r. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym przypadku 30 dni. Związanie ofertą oznacza, że wykonawca złożył oświadczenie woli w postaci oferty i zobowiązany jest w okresie związania zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych w ofercie. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zamawiający wystąpił do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, ponieważ nie mógł dokonać wyboru przed upływem terminu związania ofertą. Wykonawca w odpowiedzi nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym oferta wykonawcy zostaje odrzucona. Ponadto druga złożona oferta przewyższyła możliwości finansowe zamawiającego, który nie może zwiększyć środków na realizację zadania i zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Część V- pomoce dydaktyczne na zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem TIK-Kraina Logicznego Myślenia
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym termin związania ofertą upłynął 19.01.2018 r. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym przypadku 30 dni. Związanie ofertą oznacza, że wykonawca złożył oświadczenie woli w postaci oferty i zobowiązany jest w okresie związania zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych w ofercie. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zamawiający wystąpił do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, ponieważ nie mógł dokonać wyboru przed upływem terminu związania ofertą. Wykonawca w odpowiedzi nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym oferta wykonawcy zostaje odrzucona. Ponadto druga złożona oferta przewyższyła możliwości finansowe zamawiającego, który nie może zwiększyć środków na realizację zadania i zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Część VI- pomoce dydaktyczne na zajęcia dydaktyczno -logopedyczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym termin związania ofertą upłynął 19.01.2018 r. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym przypadku 30 dni. Związanie ofertą oznacza, że wykonawca złożył oświadczenie woli w postaci oferty i zobowiązany jest w okresie związania zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych w ofercie. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zamawiający wystąpił do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, ponieważ nie mógł dokonać wyboru przed upływem terminu związania ofertą. Wykonawca w odpowiedzi nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym oferta wykonawcy zostaje odrzucona. Ponadto druga złożona oferta przewyższyła możliwości finansowe zamawiającego, który nie może zwiększyć środków na realizację zadania i zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Część VII-pomoce dydaktyczne na zajęcia gimnastyki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym termin związania ofertą upłynął 19.01.2018 r. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym przypadku 30 dni. Związanie ofertą oznacza, że wykonawca złożył oświadczenie woli w postaci oferty i zobowiązany jest w okresie związania zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych w ofercie. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zamawiający wystąpił do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, ponieważ nie mógł dokonać wyboru przed upływem terminu związania ofertą. Wykonawca w odpowiedzi nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym oferta wykonawcy zostaje odrzucona. Ponadto druga złożona oferta przewyższyła możliwości finansowe zamawiającego, który nie może zwiększyć środków na realizację zadania i zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Część VIII- pomoce dydaktyczne na zajęcia dydaktyczne Pan Robótka-Kreatywność
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym termin związania ofertą upłynął 19.01.2018 r. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym przypadku 30 dni. Związanie ofertą oznacza, że wykonawca złożył oświadczenie woli w postaci oferty i zobowiązany jest w okresie związania zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych w ofercie. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zamawiający wystąpił do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, ponieważ nie mógł dokonać wyboru przed upływem terminu związania ofertą. Wykonawca w odpowiedzi nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym oferta wykonawcy zostaje odrzucona. Ponadto druga złożona oferta przewyższyła możliwości finansowe zamawiającego, który nie może zwiększyć środków na realizację zadania i zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się.

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Część IX- pomoce dydaktyczne na zajęcia rytmiczno -muzyczno- taneczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym termin związania ofertą upłynął 19.01.2018 r. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym przypadku 30 dni. Związanie ofertą oznacza, że wykonawca złożył oświadczenie woli w postaci oferty i zobowiązany jest w okresie związania zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych w ofercie. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zamawiający wystąpił do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, ponieważ nie mógł dokonać wyboru przed upływem terminu związania ofertą. Wykonawca w odpowiedzi nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym oferta wykonawcy zostaje odrzucona. Ponadto druga złożona oferta przewyższyła możliwości finansowe zamawiającego, który nie może zwiększyć środków na realizację zadania i zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się.

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Część X- materiały biurowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym termin związania ofertą upłynął 19.01.2018 r. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym przypadku 30 dni. Związanie ofertą oznacza, że wykonawca złożył oświadczenie woli w postaci oferty i zobowiązany jest w okresie związania zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych w ofercie. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zamawiający wystąpił do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, ponieważ nie mógł dokonać wyboru przed upływem terminu związania ofertą. Wykonawca w odpowiedzi nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym oferta wykonawcy zostaje odrzucona. Ponadto druga złożona oferta przewyższyła możliwości finansowe zamawiającego, który nie może zwiększyć środków na realizację zadania i zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Nie dotyczy
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych