Ogłoszenie nr 510434264-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Sąd Rejonowy: Usługa dezynfekcji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy, Krajowy numer identyfikacyjny 32376600000000, ul. Plac Kościelny  6, 48-300  Nysa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 483 500, e-mail srnysa@nysa.sr.gov.pl, faks 774 483 599.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd Rejonowy w Nysie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa dezynfekcji
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
A.2503-25/21
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług dezynfekcji w budynku Sądu Rejonowego w Nysie przy pl. Kościelnym 6 (1 osoba), przy ul. Rynek 36C i ul. Rynek 36B (1 osoba) w godz. 10.00 – 13.00 , których zakres obejmuje: a) dezynfekcję powierzchni dotykowych w ciągach komunikacyjnych co 2 godziny: poręczy balustrad, klamek do drzwi, włączników światła, uchwytów, poręczy i siedzisk krzeseł, po-wierzchni blatów stolików; b) dezynfekcję toalet co 2 godziny (włączniki świateł klamki, baterie umywalkowe, deski sedesowe, podłogi itp.); c) dezynfekcję powierzchni dotykowych w Biurze Obsługi Interesantów, Biurze podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych, czytelni oraz poczekalni do tych pomieszczeń (w tym w szczególności: powierzchni blatów stolików i lady, przegród szklanych i z pleksi, klamek do drzwi, włączników światła, uchwytów, poręczy i siedzisk krzeseł oraz na życzenie: klawiatur, słuchawek i myszek komputerowych) – co najmniej 2 razy dziennie, w miarę możliwości po każdym przyjęciu interesanta; d) bieżącą dezynfekcję sal rozpraw w przerwach pomiędzy rozprawami: blaty stołów sędziowskich, protokolanta, stron i świadka, przegród szklanych i z pleksi, włączników świateł oraz na życzenie podłóg; e) w razie potrzeby dezynfekcję innych wskazanych pomieszczeń (lub ciągów komunikacyjnych) wszystkich powierzchni dotykowych i podłóg, stopni schodów, f) dostawę środków czystości oraz środków dezynfekujących o zawartości minimum 60% alkoholu służących do wykonania czynności określonych w § 2 ust. 1 lit. a–e Umowy oraz bieżące uzupełnianie środkami do dezynfekcji pojemników będących na wyposażeniu każdego z budynków sądu oraz atomizerów, znajdujących się na salach rozpraw i w pomieszczeniach biurowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90919200-4

Dodatkowe kody CPV: 90919200-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zachodzi konieczność podjęcia działań służących ochronie zdrowia pracowników i interesantów sądu oraz przeciwdziałania tym samym rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Większość pracowników sądu pracuje stacjonarnie, bez możliwości wykonywania pracy w trybie zdalnym; zakup usług dezynfekcji pomieszczeń sądowych, w tym sal rozpraw, biura obsługi interesantów oraz sanitariatów, stosownie do wytycznych GIS oraz MS, ma służyć ochronie zdrowia pracowników, jak również interesantów przebywających w budynkach sądu. Liczba nowych zakażeń w kraju, jak i w regionie jest nieustabilizowana i wymaga bieżącej analizy, celem dostosowania podejmowanych działań do aktualnej oceny zagrożenia epidemicznego. Zakres świadczonych usług dezynfekcji jest uzależniony od tej oceny i ma pomóc ograniczyć rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2637.36
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ODNOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Koraszewskiego 8-16
Kod pocztowy: 45-011
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 0
Oferta z najniższą ceną/kosztem 0
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych