Ogłoszenie nr 510554902-N-2020 z dnia 26.12.2020 r.
Gmina Brudzeń Duży: Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 – Etap II” w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Budowa studni głębinowej nr 5

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606084-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brudzeń Duży, Krajowy numer identyfikacyjny 61101567800000, ul. ul. Toruńska  2, 09-414  Brudzeń Duży, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 360 47 20, e-mail elzbieta.oliwkowska@brudzen.pl, faks 24 360 47 21 .
Adres strony internetowej (url): www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 – Etap II” w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Budowa studni głębinowej nr 5
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RGR.ZP.271.20.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Budowa nowej studni głębinowej nr 5 o głębokości 55m i wydajności pompy 60 m3/h, H=52m H2O wraz układem pompowym, obudową, zasileniem energetycznym, sterowaniem i niezbędną armaturą wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej ujęcia wody; 2.Po wykonaniu odwiertu studziennego, opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na pobór wód i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie. 3.Budowa rurociągu podziemnego o średnicy Ø160PE wody surowej o długości 84,5mb łączącego otwór studzienny ze stacją uzdatniania wody wraz z armaturą oraz podłączeniem do istniejącej instalacji; 4.Budowa ogrodzenia strefy bezpośredniej - studni głębinowej nr 5 5.Dostawa mobilnego (przewoźny na przyczepie) agregatu prądotwórczego 100 kVA (80kW) wraz wykonaniem podłączenia i uruchomieniem. Opracowanie i uzgodnienie instrukcji współpracy agregatu z siecią energetyczną. 6.Dostawa, montaż i rozruch zestawu hydroforowego 5,5KW
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262220-9

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45332200-5, 45332300-6, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art.93 ust.1 pkt.4 Prawa zamówień publicznych - w postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena tj. 669 120,00 PLN przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania tj. 500 000,00 PLN. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie zaplanowanej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych