Ogłoszenie nr 510178540-N-2020 z dnia 16.09.2020 r.
Powiat Bielski: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4453 S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012 S (ul. Barlickiego) na rondo”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536377-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540083646-N-2020; 540087678-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Bielski, Krajowy numer identyfikacyjny 72181706000000, ul. ul. Piastowska  40, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 8136-900, e-mail jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl, faks 33 8136-897.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.bielsko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4453 S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012 S (ul. Barlickiego) na rondo”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres opracowania obejmuje przebudowę ul. Prusa (droga powiatowa 4453S) oraz rozbudowę skrzyżowania ul. Prusa z ul. Barlickiego – na małe rondo, w szczególności: 1) przebudowę drogi powiatowej nr 4453S oraz rozbudowę dróg na odcinkach dojazdów do ronda, w zakresie jezdni, o łącznej długości 1029 mb, 2) budowę/ przebudowę/ rozbudowę istniejących chodników 3) budowę/ przebudowę zatok autobusowych 4) przebudowę 1 peronu autobusowego 5) budowę/ przebudowę zjazdów 6) budowę zatok postojowych 7) budowę/ przebudowę/ rozbudowę kanalizacji deszczowej, o łącznej długości 978 mb 8) budowę/ rozbudowę oświetlenia ulicznego 9) przebudowę sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i gazowej 10) przebudowę kolidującego z inwestycją wodociągu 11) przebudowę ogrodzeń 12) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome) Parametry techniczne projektowanej drogi i skrzyżowania: 1) droga powiatowa ul. Prusa: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa 2) klasa drogi: lokalna „L” 3) kategoria ruchu: KR 3 4) obciążenie ruchem: 115 kN/oś 5) prędkość projektowa: dla drogi - Vp = 40 km/h, dla ronda - Vp = 30 km/h 6) podstawowa szerokość jezdni: 6,00 m (2 x 3,00 m) i 6,50 m (2 x 3,25 m), na rondzie 5,50 m 7) pochylenie poprzeczne ulicy daszkowe 2% względnie jednostronne 2%, na rondzie 2,5% 8) podstawowa szerokość ciągów pieszych 2,0 m 9) rondo: średnica zewn. 29,5 m, średnica wewn. 13,5 m, szer. pierścienia 2,5 m, szerokość jezdni 5,5 m Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45112000-5, 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7287323.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kłaptocz Paweł F.H.U. BESKID-BRUK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mazańcowicka 98 A
Kod pocztowy: 43-502
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7572447.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7572447.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8390190.38
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych