Ogłoszenie nr 510418553-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji: Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501966-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 55131750000000, ul. ul. Mickiewicza  15, 07-210  Długosiodło, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 412 187, e-mail rozwoj@dlugosiodlo.pl, faks 297 412 187.
Adres strony internetowej (url): bip.dlugosiodlo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCI.ZP.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Długosiodle. Dostawy będą realizowane cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do stołówek szkolnych prowadzonych przez Zamawiającego znajdujących się w: a) Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, ul. T. Kościuszki 5, 07-210 Długosiodło, b) Zespole Szkół w Starym Bosewie, ul. Rozwojowa 19, Stare Bosewo, 07-210 Długosiodło. Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach. Dostawy świeżych warzyw będą realizowane: 1 raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. od 7.00 do 14.00. Dostawa artykułów żywnościowych odbywać się będzie każdorazowo na podstawie zamówienia telefonicznego złożonego przez Zamawiającego, w którym wskaże on zamawiane produkty z podaniem ilości, najpóźniej do godz. 10:00 przed dniem dostawy. Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranych pracowników. Rodzaj oraz ilości artykułów żywnościowych zawarte są w formularzu cenowym (zał. nr 1.1 do SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 03221000-6

Dodatkowe kody CPV: 03212100-1, 03222321-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 44040.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Andrzej Sepkowski
Email wykonawcy: andrzej.sepkowski@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4
Kod pocztowy: 07-210
Miejscowość: Długosiodło
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 49212.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49212.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54036.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych