Ogłoszenie nr 510538358-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
Urząd Miasta i Gminy Gąbin: Modernizacja i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574953-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540162047-N-2020, 540162908-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Krajowy numer identyfikacyjny 52843900000000, ul. ul. Stary Rynek  16, 09-530  Gąbin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 674 164, e-mail urzad-inwestycje@gabin.pl, faks 242 674 164.
Adres strony internetowej (url): bip.gabin.pl, www.gabin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.ZP.271.1.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: - wykonanie nowej części budynku SUW wraz z fundamentami pod urządzenia i odwodnieniem liniowym, - ocieplenie istniejącego budynku, - rozbiórka fundamentów znajdujących się na zewnątrz budynku, - likwidacja istniejącego kanału technologicznego i wykonanie nowego, - likwidacja schodów wejściowych do budynku i wykonanie nowych, - wydzielenie pomieszczenia przedsionka, - wykonanie rampy i podjazdu, - wykonanie nowej opaski wokół budynku, - wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtką, - rozbiórka istniejącego odstojnika, - wykonanie nowego odstojnika żelbetowego, - wykonanie nowej nawierzchni drogi z żwiru, - prace budowlane i wykończeniowe, - kompletny demontaż istniejących urządzeń SUW, - montaż układu napowietrzania wody – Zestawu Aeracji, - montaż Zestawu Sprężarek do napowietrzania wody, - montaż dwustopniowego układu filtracji składającego się z czterech Zestawów Filtracji pierwszego stopnia DN2400 oraz czterech Zestawów Filtracji drugiego stopnia DN2200, - montaż Zestawu Dmuchawy do płukania filtrów, - montaż Zestawu Pompy Płuczącej do płukania filtrów, - montaż chloratora i urządzeń towarzyszących w pomieszczeniu chlorowni, - montaż Zestawu Pompowego tłoczącego wodę do sieci wodociągowej, - montaż armatury odcinającej, pomiarowej i regulacyjnej, - montaż nowego orurowania SUW ze stali nierdzewnej gat. 304, - pozostawienie istniejących zbiorników retencyjnych – nowy przewód tłoczący wodę na zbiorniki, - budowę nowego o większej pojemności odstojnika popłuczyn, - wymiana rurociągu ssawnego ze zbiorników retencyjnych, - budowę nowego budynku przeznaczonego na halę filtrów oraz pomieszczenie agregatu, - montaż nowej instalacji elektrycznej, - pełną automatyzacje procesu uzdatniania wraz z monitoringiem kompatybilnym z istniejącym systemem zarządzania wodociągiem na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz systemem alarmowym. Szczegółowy zakres prac zawierają przedmiary robót oraz załączona dokumentacja UWAGA: ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANE NA TERENIE ISTNIEJĄCEJ STACJI UZDATNIANIA WODY I NA WYKONAWCY BĘDZIE CIĄŻYŁ OBOWIĄZEK UTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI PRACY STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DOSTAW WODY.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45252126-7, 45111300-1, 45330000-9, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3135712.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INSTALCOMPACT Sp. z o.o.
Email wykonawcy: mgocel@instalcompact.pl
Adres pocztowy: Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa 23
Kod pocztowy: 62-080
Miejscowość: Tarnowo Podgórne
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3480900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3480900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3932310.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych