Ogłoszenie nr 510427367-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki i ul. Ratajczaka.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rewitalizacja obszaru u zbiegu Ratajczaka, Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ul. Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej nr RPWP.09.02.01-30-0001/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych” Poddziałania 9.2.1. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774230-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774230-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63024524800000, ul. Powstańców Wielkopolskich   5, 61-895  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 655 32 29, e-mail kancelaria@wsb.poznan.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://bip.wsb.pl/poznan/zamowienia-pzp
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki i ul. Ratajczaka.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/01/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w tym koncepcji wielobranżowej) oraz wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki i ul. Ratajczaka.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71220000-6, 71221000-3, 71223000-7, 71242000-6, 71251000-2, 71315000-9, 71318100-1, 71326000-9, 71327000-6, 71332000-4, 71351914-3, 71420000-8, 71320000-7, 71321000-4, 45111200-0, 45110000-1, 45111213-4, 45111220-6, 45111291-4, 45113000-2, 45210000-2, 45211350-7, 45212340-1, 45212350-4, 45262300-4, 45262500-6, 45260000-7, 45410000-4, 45410000-4, 45442100-8, 45430000-0, 45421000-4, 45330000-9, 45331000-6, 45310000-3, 45400000-1, 45300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki i ul. Ratajczaka. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - konsorcjum firm: MD KONS Sp. z o.o., 62-260 Łubowo, Żydówko 6 i Zakład Budowlano-Sztukatorski Konserwacja Zabytków Marian Domaniecki, 60-161 Poznań, ul. Sobotecka 10, w dniu 26 lutego 2021 r. złożył oświadczenie o odmowie podpisania umowy o zamówienie publiczne. W obecnym stanie faktycznym ważna oferta z najniższą ceną – oferta złożona przez Firmę Budowlaną Dota Sp. z o. o. Sp. k., 60-182 Poznań, ul. Perzycka 22, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych