Ogłoszenie nr 510210488-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych: Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591876-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540185817-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Krajowy numer identyfikacyjny 29089000000000, ul. Woskowice Małe  15, 46-100  Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 196 555, e-mail olo.sekretariat@wp.pl, faks 774 196 522.
Adres strony internetowej (url): www.olo.biuletyn.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3/ZP/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiotem zamówienia są: Zadanie 1 - Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Zadanie 2 – Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. 3.2 Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90910000-9 Usługi sprzątania 90900000-6 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 3.3 Szczegółowy opis zadania 1 - Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w dwóch obiektach Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych: 1) budynku terapii (do utrzymania w czystości przez wszystkie dni tygodnia). Na parterze budynku mieści się: całodobowy Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA), sale dla pacjentów niepełnosprawnych oddziału terapii uzależnień, izba przyjęć, gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie, pomieszczenie apteki, dyżurka pielęgniarska, i inne pomieszczenia wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Pomieszczenia OLAZA spełniają wymagania przewidziane przepisami dla oddziałów Ośrodka. Każda sala chorych wyposażona jest w łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem, lustrem, pojemnikiem na mydło w płynie, pojemnikiem na papier toaletowy duży, pojemnikiem na ręczniki papierowe (składka). Na piętrze budynku znajdują się sale dla pacjentów oddziału terapii uzależnień oraz pomieszczenie kuchenne dla pacjentów. Szczegółowy opis pomieszczeń zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Pomieszczenia dla pacjentów oddziału terapii uzależnień wyposażone są podobnie jak hotelowe. W każdym pomieszczeni znajdują się tapczany do spania, szafy pojedyncze i szafki nocne dla pacjentów w liczbie odpowiadającej ilości tapczanów, szafka na buty, stolik i krzesła, regał do wieszania odzieży z lustrem. Każda sala chorych wyposażona jest w łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem, lustrem i pojemnikiem na papier toaletowy duży. 2) budynku pałacu - w budynku pałacu znajdują się pomieszczenia do terapii indywidualnej i grupowej oraz pomieszczenia administracji. Każde pomieszczenia do terapii indywidualnej wyposażone jest w regały biurowe, szafki, biurko, komputer, fotel obrotowy, po dwa fotele tapicerowane oraz stolik okolicznościowy. Pomieszczenie kierownika terapii wyposażone jest dodatkowo w kanapę. W pałacu znajdują się ponadto dwie świetlice. Jedna zabytkowa z okładziną drewnianą na ścianach, dwoma kredensami drewnianymi, dwoma biblioteczkami wbudowanymi w ściany oraz z okiennicami drewnianymi zasłaniającymi okna na całej wysokości zwana czarną. Sala ta wyposażona jest w szafkę na telewizor i telewizor oraz zabytkowy kominek. Na podłodze znajduje się chodnik o długości 6,70 m i o szerokości 4,8 m. Sala ta wyposażona jest w fotele tapicerowane, w ilości 20 sztuk. Druga świetlica zwana żółtą wyposażona jest w stoły w ilości 10 sztuk oraz krzesła tapicerowane w ilości 40 szt. W ścianę wbudowane są dwa regały z półkami. Na podłodze znajduje się chodnik dywanowy o długości 9,49 m i szerokości 3 m. Pomieszczenia do terapii grupowej wyposażone są w krzesła w jednym z nich znajduje się stolik pod telewizor. Pomieszczenia do terapii grupowej oraz wyposażenie należy utrzymać w czystości w dni robocze, a ponadto dodatkowo jedną salę do terapii grupowej na pierwszym piętrze należy utrzymać w czystości w dwie soboty miesiąca i jedną niedzielę. Szczegóły dotyczące pomieszczeń pałacu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W piwnicach pałacu mieści się stołówka, którą należy utrzymać w czystości we wszystkie dni tygodnia. Stołówkę oraz korytarz piwnicy należy jeden raz dziennie zmyć i jeden raz dziennie zamieść. Stołówka wyposażona jest w stoły i krzesła, które należy utrzymać w czystości. Stoły należy zmyć i dezynfekować po każdym posiłku. W piwnicy pałacu znajdują się pomieszczenia, które Zamawiający zamierza udostępnić nieodpłatnie Wykonawcy. Pomieszczenia te będą służyć do wspólnego wykorzystania, natomiast utrzymanie czystości w nich należeć będzie do Wykonawcy. Są to łazienka z prysznicem dla personelu, pomieszczenie do prania mopów, pomieszczenie do sporządzania i przechowywania płynów, pomieszczenie magazynowe i socjalne. Zamawiający wymaga by Wykonawca podczas każdego mycia zabezpieczał odpowiednim preparatem podłogi panelowe i drewniane pałacu. Zamawiający może Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy odpłatnie udostępnić pralkę do prania mopów wykorzystywanych na potrzeby zakładu z dostępem do wody i energii elektrycznej. Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ określa powierzchnię i zakres prac do wykonania objętych utrzymaniem czystości oraz częstotliwość usług porządkowo-czystościowych i higieniczno-dezynfekcyjnych. Informacje zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ mają charakter szacunkowy. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektów objętych realizacją zamówienia. Wykonawca w celu prawidłowego oszacowania kosztów może dokonać swoich pomiarów i obliczeń. Termin pomiarów musi być uzgodniony z kierownikiem działu administracyjno-gospodarczego i nie zakłócać pracy Ośrodka. Obowiązki pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w Ośrodku. Do obowiązków pracownika należy wykonanie wszelkich prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń Ośrodka, w szczególności: a) utrzymanie w czystości pomieszczeń oraz wyposażenia na wyznaczonym odcinku pracy (sale chorych, gabinet zabiegowe, dyżurki, izba przyjęć, korytarze, łazienki, brudowniki, kuchenki dla pacjentów, pokoje socjalne, gabinety i sale terapeutyczne, pomieszczenia biurowe, klatki schodowe, stołówka dla pacjentów, gabinety poradni itp.) z uwzględnieniem procesu mycia i dezynfekcji, b) gruntowne okresowe mycie okien - raz na kwartał, c) powierzchnie przeszklone, tablice informacyjne, powierzchnie drzwi, w tym szklanych (podjazd - z wyłączeniem dachu), parapety zewnętrzne Wykonawca utrzyma w czystości bieżącej, c) gruntowne doczyszczanie oraz zabezpieczanie polimerem powierzchni podłóg w budynku terapii - raz na 6 miesięcy, d) mycie i dezynfekcja łóżka pustego - po wypisie pacjenta, zgonie (zgony pacjentów 1 raz na kilka lat). Na każde polecenie pielęgniarki założenie czystego kompletu pościeli, mycie ram łóżek i stolików przyłóżkowych. Odkurzanie tapczanów oraz mycie szafy i szafy ubraniowej oraz szafek wykorzystywanych przez pacjenta po każdym wypisie pacjenta z oddziału terapii uzależnień. e) mycie i dezynfekcja koszy, stelaży itp. na odpady, wymiana worków foliowych czarnych, f) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku po robotach remontowych i konserwacyjnych, g) pracownika Wykonawcy obowiązuje znajomość: ustalonych standardów, procedur, instrukcji epidemiologicznych i innych wymaganych w Ośrodku w zakresie mycia, dezynfekcji, składowania, transportu odpadów, stosowanych środków dezynfekcyjnych, oraz procedur własnych higieny Ośrodka. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na własny koszt szkoleń i zapoznania pracowników z obowiązującymi procedurami. W/w muszą być udokumentowane w karcie szkoleń pracownika, h) ustalenie harmonogramu prac porządkowych, który musi być uzgodniony z Zamawiającym, i) zbieranie brudnej bielizny oraz wynoszenie do wyznaczonego pomieszczenia na terenie Ośrodka, j) usuwanie z pomieszczeń Ośrodka oraz transport do wyznaczonych miejsc składowania na terenie Ośrodka odpadów: gospodarczych, pokonsumpcyjnych, k) wynoszenie odpadów mieszanych do miejsca składowania (kontenera), l) Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego sprzątania po remoncie bieżącym, a także w razie awarii, np. w przypadku zalania pomieszczenia wodą itp. Wymagania Uwaga! Środki myjąco-czyszczące powinny posiadać atesty, certyfikaty, dopuszczające do użycia zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponadto zaleca się by nie miały w swoim składzie alkoholu. Środki dezynfekcyjne: Środki dezynfekcyjne powinny być oznakowane znakiem CE, posiadać wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i produktów biobójczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Preparaty dezynfekcyjne klasyfikowane, jako produkty biobójcze muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności muszą odpowiednio posiadać pozwolenie lub tymczasowe pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych lub wpis do rejestru produktów biobójczych stwarzających zagrożenie. Preparaty dezynfekcyjne muszą posiadać aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Wykaz stosowanych środków musi być zaakceptowany przez pielęgniarkę epidemiologiczną Ośrodka. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zaopatruje się w środki higieniczno-sanitarne oraz narzędzia pracy niezbędne do utrzymania czystości pomieszczeń (środki czystości, proszki, pasty, płyny, płyny dezynfekcyjne, sprzęt do sprzątania, worki foliowe, odzież ochronną, w tym rękawice jednorazowego użytku w kolorze innym niż stosowana u Zamawiającego oraz odzież roboczą w kolorze innym niż biały). Wszelkie zmiany środków dezynfekcyjnych i środków czystości oraz sposobu utrzymania czystości winny być uzgodnione z pielęgniarką epidemiologiczną i zaakceptowane przez pielęgniarkę oddziałową. Wymagania szczególne: a. usługa utrzymania czystości winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz technologią i warunkami obowiązującymi w podmiotach leczniczych, z zastosowaniem środków i preparatów posiadających wymagane na mocy przepisów atesty oraz dopuszczenia. Z uwagi na specyfikę pracy Ośrodka Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram wykonywanych prac porządkowych, b. po wykonaniu usługi, o której mowa w powyższych punktach, pomieszczenia Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych powinny być czyste, estetyczne, bezpieczne pod względem sanitarno-epidemiologicznym, c. usługa utrzymania czystości powinna być świadczona: 1) w budynku terapii oraz podziemiach pałacu we wszystkie dni tygodnia. Zamawiający wymaga by korytarze budynku terapii, schody i klatki schodowe, korytarz przed izbą przyjęć, pomieszczenia przyziemia pałacu w tym stołówki były myte 1raz dziennie i dodatkowo 1raz dziennie zamiatane, ponadto stoły na stołówce należy dezynfekować po każdym posiłku, 2) w pomieszczeniach pałacu od parteru do drugiego piętra - mycie i sprzątanie winno odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamawiający wymaga by dodatkowo jedną salę do terapii grupowej na pierwszym piętrze utrzymać w czystości w dwie soboty miesiąca i jedną niedzielę, 3) Zamawiający wymaga by po wykonaniu prac porządkowych w pałacu zamykane były wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniach, 4) Zamawiający przewiduje remont bieżący kilku pomieszczeń i wymaga prac porządkowych po ich wykonaniu, 5) czynności porządkowe należy wykonywać w porze dziennej według harmonogramów uzgodnionych z Zamawiającym, 6) czynności porządkowe wykonywane doraźnie: mycie i dezynfekcja tylko obszaru powierzchni zanieczyszczonych płynami ustrojowymi (krew, wymiociny i inne), 7) usługa sprzątania obejmuje czynności porządkowe wokół budynków (wszystkie schody i podesty prowadzące do budynków w tym taras przed wejściem na świetlicę żółtą pałacu), 8) Zamawiający wymaga, by ściany przylegające do podłóg i schodów na wysokości 50cm od podłoża były utrzymywane w bieżącej czystości, d. utrzymanie czystości w obiektach Zamawiającego będzie wykonywane sprzętem i środkami Wykonawcy, w ilościach wystarczających do prawidłowego wykonania usługi, e. zakres sprzątania obejmuje również dostarczanie i wymianę w koszach na śmieci i niszczarkach worków czarnych na odpady, środków dezynfekcyjnych, napełnianie pojemników: mydłem w płynie, papierem toaletowym, ręcznikami papierowymi w ilościach wystarczających do ciągłego korzystania z nich , kostki i szczotki do WC, f. wykonywanie usługi nie może zaburzać organizacji pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ośrodka, g. każdy pracownik ekipy sprzątającej zobowiązany jest do zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego określonego w stosowanych przepisach i zarządzeniach własnych, w szczególności: 1) stosowania metod i procedur utrzymania czystości, 2) stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi do sprzątania, 3) współpracy z pracownikami Ośrodka, 4) noszenia odzieży i obuwia ochronnego. Wykaz obiektów objętych kompleksowym sprzątaniem: - Budynek Terapii – cały budynek - Budynek pałacu - cały budynek Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający udostępni nieodpłatnie pracownikom realizującym przedmiot zamówienia: - korzystanie z węzłów sanitarnych (prysznic, WC, umywalki) przeznaczonych dla personelu Ośrodka, - pomieszczenie na potrzeby szatni, spożycia posiłków, środki chemiczne oraz sprzęt do sprzątania potrzebne do wykonania zlecenia. Przekazanie pomieszczenia nastąpi na podstawie protokołu. Zasady udostępnienia regulować będzie umowa, - Wodę oraz energię elektryczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, - Zamawiający może na podstawie odrębnej umowy udostępnić odpłatnie Wykonawcy pralkę do prania mopów z dostępem do wody i energii elektrycznej. 2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć: a. odzież ochronną w tym rękawice jednorazowego użytku oraz odzież roboczą w kolorze innym niż biały, dla pracowników realizujących przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami bhp, identyfikatory dla pracowników z imieniem i nazwiskiem oraz informacją serwis sprzątający, b. utrzymanie w czystości maty czyszczące przy wejściach do budynków oraz wyłożone wewnątrz budynku. 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zużytych środków dezynfekcyjnych, czystościowych z podziałem na poszczególne budynki i przedkładanie wykazu zużytych środków raz na miesiąc osobie wskazanej przez Zamawiającego, 4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarno-epidemiologicznego realizowanej usługi. Badania mikrobiologiczne sprzątanych powierzchni będą przeprowadzone przez Zamawiającego. Badania mikrobiologiczne Zamawiający wykonuje na własny koszt. W przypadku obecności drobnoustrojów patogennych kolejne badania, aż do uzyskania wyniku stwierdzającego brak drobnoustrojów patogennych będą wykonywane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o terminie i miejscu pobrania wymazów mikrobiologicznych. Zamawiający może wykonać badania mikrobiologiczne u personelu Wykonawcy np. badanie rąk personelu, w sytuacjach uzasadnionych z epidemiologicznego i klinicznego punktu widzenia oraz w czasie przeprowadzenia dochodzeń epidemiologicznych na koszt Zamawiającego. W przypadku badań potwierdzających zagrożenie epidemiologiczne i kliniczne, kolejne badania aż do wykluczenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 701 z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania z odpadami medycznymi. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie jej realizacji. 7. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za stałe kontaktowanie się z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na piśmie planowane do stosowania procedury, instrukcje i plany higieny Ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem procedur: mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, mycia i dezynfekcji powierzchni bezdotykowych, postępowania w przypadku skażenia materiałem biologicznym, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń. Procedury winny być zatwierdzone przez pielęgniarkę epidemiologiczną. 9. Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy dla zad. 1. 3.4 Szczegółowy opis zadania 2 - Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu 1. Sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej należących do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUiW Opole) znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25B w Opolu o powierzchni 580 m2. 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 1) utrzymanie w czystości wszystkich podłóg, ścian zmywalnych, drzwi, lamp oświetleniowych, mebli, wycieraczek i wykładzin znajdujących się na terenie WOTUiW Opole i klatki schodowej, 2) dezynfekcji powierzchni pomieszczeń: oddziału dziennego (raz w tygodniu), gabinetu zabiegowego, lekarskiego i toalet (codziennie), 3) zapewnianie czystości w toaletach, dostarczania i uzupełniania na bieżąco do toalet środków czystości i higienicznych (tj. mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe, kostki i szczotki do WC, worki na odpady), 4) mycie okien raz na kwartał, 5) opróżnianie kubłów, wynoszenia śmieci i odpadów w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3. Urządzenia, sprzęt, środki higieniczne, czystości i środki dezynfekcyjne zapewnia Wykonawca. 4. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować preparaty dopuszczone do stosowania w ochronie zdrowia. 5. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał w godzinach pracy Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. 6. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w celu prawidłowego oszacowania oferty. Wizji można dokonać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 15:00, wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 77 4552535. 7. Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy dla zad. 2. 3.5 Okres, w którym będą świadczone usługi: 01 października 2019 r. do 30 września 2020 r. 3.6 Składający oferty Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 3.7 Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie usług. 3.8 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta w miejscu realizacji usługi, wizja lokalna) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do podpisania umowy. 3.9 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i jej załącznikach oraz ofercie. 3.10 Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Za część należy rozumieć każde z zadań, czyli postępowanie zostało podzielone na 2 części. 3.11 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.12 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 3.13 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 3.14 Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 3.15 W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału Podwykonawcy. 3.16 Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 3.17 Miejsce realizacji zamówienia: - zadanie 1 – budynki Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów - zadanie 2 - pomieszczenia i klatka schodowa należąca do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUiW Opole) znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25B w Opolu 3.18 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: osoby sprzątające, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90900000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 258773.10
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Lider konsorcjum: Impel Facility Services Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ślężna 118
Kod pocztowy: 53-111
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Członek konsorcjum: Optima Cleaning Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jeździecka 19
Kod pocztowy: 53-032
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 334579.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 334579.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 342432.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27903.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Lider konsorcjum: Impel Facility Services Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Slężna 118
Kod pocztowy: 53-111
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Członek konsorcjum: Optima Cleaning Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jeździecka 19
Kod pocztowy: 53-032
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54803.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42700.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59040.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. art. 10 ust. 1 i art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych