Ogłoszenie nr 500152306-N-2018 z dnia 02.07.2018 r.
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej : dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – sprzętu komputerowego, sprzętu i wyposażenia multimedialnego oraz sprzętu i wyposażenia fotograficznego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - RPPD.08.03.00-20-0023/16
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572795-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej , Krajowy numer identyfikacyjny 365437292, ul. Leśna   7, 16-010  Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 74 36 082 , e-mail s.rawinis@skansen.bialystok.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skansen.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – sprzętu komputerowego, sprzętu i wyposażenia multimedialnego oraz sprzętu i wyposażenia fotograficznego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AD.261.15.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – sprzętu komputerowego, sprzętu i wyposażenia multimedialnego oraz sprzętu i wyposażenia fotograficznego. Zamówienie jest podzielone na trzy części: I część zamówienia – dostawa sprzętu komputerowego, II część zamówienia – dostawa sprzętu i wyposażenia multimedialnego, III część zamówienia – dostawa sprzętu i wyposażenia fotograficznego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 32322000-6, 38650000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostawa projektorów stacjonarnych – 2 szt., projektora przenośnego – 1 szt., ekranów do projektora stacjonarnego – 2 szt., ekranu do projektora przenośnego – 1 szt., ramek cyfrowych z czytnikiem kart oraz uchwytem naściennym – 6 szt.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, tj. z uwagi na fakt, że w terminie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (tj. do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 10:00) w części II nie wpłynęły do Zamawiającego żadne oferty, a tym samym w części II ww. postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: dostawa aparatu fotograficznego (body + 2 obiektywy) wraz z zestawem akcesoriów – 1 kpl., statywu do aparatu – 1 szt., światłomierza – 1 szt., zestawu do fotografii studyjnej – 1 szt., namiotu bezcieniowego – 1 szt., uniwersalnego wzornika bieli i czerni – 1 szt., transmitera bezprzewodowego – 1 szt., blend 2w1 60cm srebrno/białych – 2 szt.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, tj. z uwagi na fakt, że w terminie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (tj. do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 10:00) w części III nie wpłynęły do Zamawiającego żadne oferty, a tym samym w części III ww. postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych