Ogłoszenie nr 500160106-N-2018 z dnia 10.07.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu i naprawy tarasu przedszkole "SKRZAT" przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578136-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu i naprawy tarasu przedszkole "SKRZAT" przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0040.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu i naprawy konstrukcji tarasu przedszkola „SKRZAT” przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Charakterystyka obiektu Budynek zlokalizowany jest w Rybniku ul. Dąbrówki 9, na działce nr 3574/66 obręb 0106 Smolna. Obiekt będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest od strony południowej budynku żłobka. Wyjście na płytę górną tarasu możliwe jest z dwóch sal dydaktycznych zlokalizowanych na piętrze budynku, a także schodami zewnętrznymi z poziomu ogrodu. Wejście na taras osłonięte jest daszkiem w konstrukcji stalowej z pokryciem w postaci blachy trapezowej. Powierzchnia górna tarasu znajduje się na wysokości 3,62m powyżej powierzchni terenu. Obiekt posiada kształt wydłużonego prostokąta. Płyta tarasu posiada wymiary 14,55x5,13m i wykonana jest ze spadkiem w kierunku wschodnim wynoszącym ok. 2°. Konstrukcje tarasu stanowi strop żelbetowy płytowo-ryglowy, zaś konstrukcja schodów zewnętrznych to konstrukcja żelbetowa oparta na belkach podpartych słupami, ze spocznikiem górnym osadzonym wspornikowo. Taras posiada odwodnienie w postaci systemu rynien i rur spustowych. Nawierzchnie tarasu i schodów zewnętrznych stanowią płytki ceramiczne. Obiekt zabezpieczony jest balustradą stalową. Elementy żelbetowe wykończone są tynkiem cementowo-wapiennym, malowanym farbami elewacyjnymi. Wymagany zakres opracowania: W zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 1) inwentaryzacja obiektu, 2) ekspertyza techniczna obiektu, 3) projekt architektoniczno-budowlany remontu i naprawy konstrukcji obiektu 4) projekt wykonawczy remontu i naprawy konstrukcji obiektu, 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 6) przedmiar robót, 7) kosztorys inwestorski, 8) zbiorcze zestawienie kosztów. Dokumentacja projektowa powinna składać się z : 1) inwentaryzacji obiektu 5 egz., 2) ekspertyzy technicznej 5 egz., 3) projektu architektoniczno-budowlanego 5 egz., 4) projektu wykonawczego 5 egz., 5) kosztorysu inwestorskiego 2 egz., 6) przedmiaru robót 2 egz., 7) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 2 egz. Ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD 2 szt. płyt cd z całą dokumentacją + wersje edytowalne: kosztorys z przedmiarem (format ath), specyfikacja techniczna, opisy (doc, odt), mapa i rysunki (dwg, dxf), odpowiednio pogrupowane i opisane. Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji w terenie, 2) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego wraz z dokumentacją zdjęciową, 3) uzyskanie danych do projektowania, 4) uzyskanie map do celów projektowych, 5) uzyskanie niezbędnych uzgodnień (np. p.poż. i higieniczno-sanitarnych), 6) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, 7) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlane. 8) uzyskanie pozwolenia na budowę. Zamawiający posiada ekspertyzę techniczną obiektu. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w celu dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty jej złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów na obiekcie oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień (Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika). Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: zakres przedmiotu zamówienia nie wpływa na zmianę cech funkcjonalno-użytkowych ww. obiektu. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r., - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych