Ogłoszenie nr 510436145-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Gmina Chociwel: Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie gminy Chociwel od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Lublino wraz z budową ścieżki rowerowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP0012879/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chociwel, Krajowy numer identyfikacyjny 52841600000000, ul. ul. Armii Krajowej  52, 73-120  Chociwel, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 622 024, e-mail tkozan@chociwel.pl, faks 915 622 076.
Adres strony internetowej (url): www.chociwe.pl - bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie gminy Chociwel od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Lublino wraz z budową ścieżki rowerowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPU.TP.271.2.3.2021.TK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie drogi do miejscowości Lublino, działka numer geodezyjny 154 obręb Lublino gm. Chociwel, o następującej charakterystyce: Przebudowa zjazdu w ciągu drogi krajowej nr 20 do miejscowości Lublino – prace będą polegały na wykonaniu rozbiórki istniejącego zjazdu o szerokości jezdni około 6,0m i budowie zjazdu o szerokości 5,0m w celu dostosowania szerokości do nowoprojektowanej drogi do miejscowości Lublino o szerokości 5,0 m. Zjazd zlokalizowany w ciągu drogi krajowej w km 27+185 –strona prawa. W zakres robót wchodzi wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdu o długości 10,35m i szerokości jezdni 5,0m wraz z utwardzonym poboczem z destruktu asfaltowego o szerokości 2,5m po stronie wschodniej na dowiązaniu do projektowanej ścieżki rowerowej oraz poboczem gruntowym o szerokości 0,75m po stronie zachodniej. Promienie najazdowe 11,0 i 6,0m. Zjazd wykonany ma być o nawierzchni bitumicznej – nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm dowiązany do jezdni drogi krajowej – na uszczelnieniu połączenia należy zastosować bitumiczną masę zalewową, lub uszczelnić połączenie taśmą bitumiczną gr. min. 1cm, na pełną wysokość połączenia warstw bitumicznych. Spadek podłużny zjazdu jest odwzorowaniem stanu istniejącego i wynosi około 5% w kierunku osi jezdni drogi krajowej. Spadek poprzeczny projektowanego zjazdu na połączeniu z jezdnią drogi krajowej należy dostosować do istniejącego spadku podłużnego jezdni drogi DK20 wynoszącego około 1,0 %. W dalszej części na połączeniu z drogą wewnętrzną na działce nr 154 do m. Lublino spadek jezdni daszkowy o pochyleniu 2%. Krawędź pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią jezdni drogi krajowej należy uszczelnić bitumiczną masą zalewową, lub uszczelnić połączenie taśmą bitumiczną gr. min. 1cm, na pełną wysokość połączenia warstw bitumicznych. Odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo w pobocza gruntowe – odwodnienie funkcjonujące w chwili obecnej. Przebudowa drogi do miejscowości Lublino od skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Budowa ścieżki rowerowej – prace będą polegały na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni o długości 913,74m wraz z budową ścieżki rowerowej oddzielonej od jezdni pasem zieleni o szerokości 0,5m. Połączenie z drogą krajową poprzez istniejący zjazd – do przebudowy. Wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z destruktu asfaltowego. Lokalizację zjazdów należy wyznaczyć w terenie w uzgodnieniu z właścicielami działek do których prowadzą zjazdy. Zgodnie z przepisami do każdej działki należy zapewnić dojazd z drogi publicznej. Korzystanie z działek leżących wzdłuż drogi odbywa się na zasadzie wjazdu w dowolnym miejscu, nie ma w chwili obecnej wykonanych utwardzonych zjazdów. Lokalizację zjazdów oraz spadki podłużne należy dostosować do istniejących rzędnych terenu i dowiązać do powierzchni działki. Całkowita długość odcinka wynosi 913,74m wykonana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,0m. Szerokość ścieżki rowerowej wynosi 2,0m o nawierzchni bitumicznej. Pas zieleni oddzielający jezdnię od ścieżki rowerowej wynosi 0,5m. Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. Nawierzchnia jezdni o przekroju daszkowym ze spadkiem 2%. Spadek ścieżki rowerowej jednostronny 2%. Krawędzie nawierzchni przy poboczu gruntowym należy zabezpieczyć asfaltem zgodnym z normą PN-EN 12591. Dowiązanie do drogi krajowej należy uszczelnić bitumiczną masą zalewową zgodnie z normą PN-EN 12591. Spadki zostały zaprojektowane w sposób pozwalający odprowadzić wody opadowe powierzchniowo w granicach działek drogowych w pobocza gruntowe. W ciągu działki ew. 154 ob. Lublino gm. Chociwel usunięcie 33 szt. drzew zgodnie z posiadaną decyzją na wycinkę drzew. Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych : 13 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna, 10 drzew z gatunku klon zwyczajny oraz 10 drzew z gatunku sosna czarna o obwodzie pni mierzonych na wysokości h= 100 cm wynoszący minimum 14 cm. Przebudowa drogi w miejscowości Lublino wraz z odwodnieniem oraz budową chodników - nawierzchnia o szerokości 5,0m – beton asfaltowy AC11S, nawierzchnia chodnika o szerokości 2,0m – nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grubości 8cm, spadek poprzeczny jezdni – daszkowy wynoszący 2%, spadek poprzeczny chodnika – jednostronny wynoszący 2%,spadki podłużne dostosowane do istniejących spadków jezdni i chodnika od 0,5 do 3%, odwodnienie do sieci kanalizacji deszczowej poprzez wpusty do rzeki Krępiel poprzez separator. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni o długości 372,07m wraz z budową chodnika oddzielonego od jezdni krawężnikiem betonowym oraz jednostronnym poboczem gruntowym odciętym od nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym. Przy wjeździe do miejscowości połączenie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną. Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej odciętej od nawierzchni jezdni krawężnikami betonowymi najazdowymi. Lokalizację zjazdów została określona na podstawie istniejących zjazdów oraz nawierzchni utwardzonych do bram posesji wzdłuż istniejącej drogi. Ewentualne przesunięcia i dostosowanie do poszczególnych posesji należy wyznaczyć w terenie w uzgodnieniu z właścicielami działek do których prowadzą zjazdy. Nawierzchnia jezdni – beton asfaltowy AC11S 1892,00 m2 Nawierzchnia zjazdów – kostka betonowa czerwona gr.8cm 257,00 m2 Nawierzchnia chodnika – kostka betonowa szara gr.8cm 641,00 m2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45220000-5, 45233140-2, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/09/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2107786.68
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o.
Email wykonawcy: monika.madaj@strabag.com
Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3072006.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3072006.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4433262.65
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 877811.33
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych