Ogłoszenie nr 510410714-N-2021 z dnia 01.02.2021 r.
Gmina Pokój: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji: Tytuł Projektu I: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego” Tytuł Projektu II:”Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Programu Operacyjnego WO na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 775859-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540404105-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pokój, Krajowy numer identyfikacyjny 53141274000000, ul. ul. Sienkiewicza  8, 46-034  Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 693 085, e-mail zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl, faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej (url): bip.gminapokoj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji: Tytuł Projektu I: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego” Tytuł Projektu II:”Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SG.IX.271.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami w ramach realizacji dwóch projektów:Projekt nr 1:„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego”Projekt nr 2:Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny. Zakres poszczególnych Projektów:Projekt nr 1 „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego”Zakres projektu:1.Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków Pawilonów Ogrodowych wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym zlokalizowanym na działce nr 369/95 w miejscowości Pokój.2.Budowa poletek i zagonów do hodowli roślin. Zagony jako niewielkie poletka ograniczone drewnianymi obrzeżami. Ścieżki między zagonami powinny mieć szerokość co najmniej 30cm, mogą być udeptane ziemią, porośnięte trawą, wysypane korą, kamieniami, trocinami. 3.Utworzenie Dwóch labiryntów – 3.1 Kwadratowy labirynt z ciętych cisów 1336szt.:Labirynt wykonany na rzucie kwadratu, uformowany z ciętych cisów. Wysokość żywopłotów 150cm. 3.2 Okrągły labirynt z ciętych cisów 1383 szt.:Labirynt założony na rzucie koła uformowany z ciętych cisów. Wysokość żywopłotów 150cm. 4.Wykonanie rekultywacji gruntu na obszarze 1,5639ha5.Wykonanie nasadzeń Cotoneaster radicans 'Eichholz', irga rozesłana 1614 +1323=29373 szt. na 1 m2Taxus baccata, cis pospolity 1336+1383=27193szt na mb,Grab pospolity, g. zwyczajny (Carpinus betulus) 13Vinca minor, barwinek pospolity 3971+3795=7766,9szt. Na 1m2,Tilia platyphyllos, lipa szerokolistna. 10 szt.6.Usunięcie patogenu grzyba na powierzchni 1,6289ha 7. Usunięcie drzew 132 szt. oraz pielęgnacja 24 szt. drzew 8.Objęcie ochroną pomnikową 8 szt. drzew 9.Poprawa mikroretencji poprzez budowę systemu melioracji 10.Rozbiórka budynków gospodarczych B2, B3, B4 11.Rozbudowa Ścieżek edukacyjnych Hasegrand 12. Montaż krat na drzewa 5 szt.,Drzewa dla których lokalizacja wypadła na ścieżkach z nawierzchni typu hansegrand muszą zostać zabezpieczone kratą pod drzewa. Zakres projektu:Projekt 2 Tytuł Projektu: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny.1.Przedmiotem projektu jest budowa budynku oranżerii z zabytkowym kominem wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z projektem budowlanym. Budowa Oranżerii z zabytkowym kominem zlokalizowanego na działce 369/95 w miejscowości Pokój wraz instalacjami (wod.-kan, c. o., elektro-energetyczna, oświetlenie wew. i zew., zagospodarowanie terenu wokół budynku) oraz wycinką drzew i krzewów, nasadzenia, budowę ciągów komunikacyjnych, oświetlenia oraz rozbiórkę budynku.2.W ramach zagospodarowania terenu:1.Usunięcie 90 szt. drzew w związku koniecznością przeprowadzenia prawidłowej gospodarki drzewostanem.2.Montaż 3 ławek parkowej 3. Montaż 3 tablic informacyjnych 4. Montaż 1 tabliczka kierunkowa5. Montaż 1 kosz na śmieci,6.Montaż1 stojak na rowery,7. Montaż 1 kratownicy pod drzewo- drzewa dla których lokalizacja wypadła na ścieżkach z nawierzchni typu hansegrand muszą zostać zabezpieczone kratą pod drzewa. 3. Wykonanie nasadzeń:6szt. Klon czerwony,60szt. Zawilec hupehański,197 szt. bukszpan ,612m2- trawnik,Nawierzchnia Hansegrand: 195m2 przed budynkiem Rozbiórka budynku gospodarczego B1 zgodnie z załączoną dokumentacją.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45111100-9, 45111200-0, 45112000-5, 45112300-8, 45112700-2, 45113000-2, 45200000-9, 45220000-5, 45231000-5, 45233000-9, 45233200-1, 77211400-6, 77211600-8, 77211500-7, 77310000-6, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1, 42511110-5, 76431000-3, 45210000-2, 45300000-0, 45316000-5, 45212114-0, 45212114-0, 45262520-2, 45261100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843ze zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najniżej, przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, który na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 6246270,00zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych