Ogłoszenie nr 510192429-N-2019 z dnia 12.09.2019 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Okulickiego 14/4 i 14/5 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580819-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): bip.zgm.rybnik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Okulickiego 14/4 i 14/5 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.2120.0053.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Okulickiego 14/4 i 14/5 w Rybniku. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia : 1. Roboty ogólnobudowlane: 1) roboty demontażowe/rozbiórkowe, 2) roboty murowe, 3) roboty tynkarskie, 4) wymiana stolarki drzwiowej, 5) roboty posadzkowe i okładzinowe, 6) roboty gipsowe, 7) roboty malarskie i porządkowe, 8) wywóz i utylizacja gruzu, 2. Roboty instalacyjne: 1) wymiana instalacji elektrycznej, 2) wymiana instalacji wod.-kan., 3) wymiana instalacji c.w.u., 4) wyposażenie lokalu w przybory. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, rzuty mieszkań.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45450000-6

Dodatkowe kody CPV: 45432110-8, 45421000-4, 45311200-2, 45330000-9, 45442100-8, 45262500-6, 45410000-4, 45320000-6, 45430000-0, 45440000-3, 45332000-3, 45310000-3, 45315100-9, 45311100-1, 45315700-5, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 111374.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPUH „GINEK” Grzegorz Oślizło
Email wykonawcy: grzegorzo82@tlen.pl
Adres pocztowy: ul. Zjednoczenia 15
Kod pocztowy: 43-250
Miejscowość: Pawłowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 117965.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 117965.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117965.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych