Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500139551-N-2018 z dnia 19-06-2018 r.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 564363-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500127018-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail centrum-rehabilitacji@z-ne.pl, faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitacja.zakopane.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPP - 2810-05/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje Budowę obiektów małej architektury poprzez wykonanie budowy ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, zwanygo dalej „obiektem” lub „przedmiotem umowy”, W zakres robót budowlanych wchodzi: - rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej trylynki, - rozbiórka zewnętrznych schodów, - rozbiórka istniejących słupów oświetleniowych, - wycinka drzew i oczyszczenie terenu z korzeni, - wykonanie schodów zewnętrznych, - wykonanie instalacji kanalizacji opadowej i burzowej, - wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej,oświetlenie zewnętrzne, - wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie jezdni, chodników oraz placu, - wykonanie odcinków nawierzchni utwardzonych, nawierzchni bezpiecznych z granulatu gumowego, - montaż elementów małej architektury obejmująca ( zamontowanie ławek parkowych, koszy na odpady, przyrządów do ćwiczeń) - budowa oczka wodnego, - budowę pochylni dla niepełnosprawnych, - nasadzenie roślinności, krzewów, pędów, traw, - roboty wykończeniowe - prace porządkowe
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111100-9

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45262300-4, 45262520-2, 45112710-5, 45111291-4, 45314310-7, 45316100-6, 45232410-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy, ponieważ nie złożono przedmiotowym postępowaniu przetargowym żadnej oferty. Z uwagi na brak oferty w postępowaniu, zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych