Ogłoszenie nr 510181901-N-2020 z dnia 22.09.2020 r.
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Remont odcinka 155 metrów bieżących kolektora kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie metody bezwykopowej na ulicy Norwida w Złotowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573099-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 57023129300000, ul. ul. Wodociągowa  , 77-400  Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2632525 w. 37, e-mail mzwik_zlotow@pro.onet.pl, faks 672 632 525.
Adres strony internetowej (url): www.wodociagi-zlotow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont odcinka 155 metrów bieżących kolektora kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie metody bezwykopowej na ulicy Norwida w Złotowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MZWiK/1/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na bezwykopowej renowacji kanału kanalizacji deszczowej DN800, położonego w ul. Norwida w Złotowie, z zastosowaniem technologii rękawa termoutwardzalnego z włókniny filcowej nasączonej żywicami poliestrowymi, utwardzanego przy pomocy gorącej wody, wraz z otwarciem przykanalików zlokalizowanych na trasie modernizowanego odcinka kanalizacji deszczowej. Przedmiot zamówienia nie obejmuje renowacji studni kanalizacyjnych oraz regulacji i wymiany włazów. Zakres robót obejmuje wszystkie czynności podstawowe związane z przywróceniem właściwości wytrzymałościowych oraz zapewnieniem szczelności kanału, z zastosowaniem metody bezwykopowej naprawy rur kanalizacyjnych. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszące robotom podstawowym, tj. rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, zabezpieczenie zieleni, odtworzenie terenu itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki prowadzenia robót zawiera załącznik nr 3 do SIWZ oraz określony jest w przedmiarze robót. Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia muszą odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia wszelkich materiałów przed ich zamontowaniem na podstawie wniosku materiałowego złożonego przez Wykonawcę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45232000-2, 45232400-6, 45232410-9, 45232420-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 355000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Aarsleff sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Wyścigowa 6
Kod pocztowy: 02-681
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 424305.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 424305.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 453501.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych